Nije muzyk by de psalmen en inkelde gesangen 1 Utjefte foar koar (satb)

De beriming fan Fedde Schurer toanset troch Lieuwe de Wind

 
 

losbladig: € 24.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789492799081, November 2018, FRY

Uitgever: L’arpa del Vento

trefwoorden: begeliedend toetsynstrumint begeliedingsbondel beriming 1773 fedde schurer foarspul inkelde gesangen koar kwartet neispul oargelist psalmen ...

beschrijving

Bekende teksten fan psalmen en in pear gesangen, mar dan opnij toanset foar koar (satb), kwartet (satb) of begeliedend toetsynstrumint. Dat is de ynhâld fan in twatal boeken, wêrfan jo hjir it earste fine (Psalm 1-89).
Neist dizze útjefte yn it Frysk is der ek ien yn it Nederlânsk: ‘Nieuwe muziek bij de psalmen en enige gezangen’ (ek twadielich). De teksten yn de Nederlânske binne ûntliend oan de beriming fan 1773. Dy yn de Fryske komme meast fan Fedde Schurer (stavering fernijd).
Bysûnder oan beide edysjes is dat in sjonggroep dy’t der in eksimplaar fan oanskaft, frij is om dêrút foar eigen gebrûk kopyen te meitsjen.
Foar oargelisten is der in spesjale begeliedingsbondel, sûnder lietteksten, mar mei foar-, tusken- en neispullen.

Meer teksten en voorbeelden:

inhoudsopgavePsalm 1-89 (beriming: Fedde Schurer; muzyk: Lieuwe de Wind)
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.