De aap foar de bokkewein

wat noch te rymjen yn 2016

Eppie Dam

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
De aap foar de bokkewein

paperback/ gebrocheerd: € 17.50

ISBN: 9789492176424, December 2016, FRY
Formaat: 23.3 (h) x 16.2 (b) x 1.2 (d) cm. Gewicht: 180 gram.

Uitgever: Stichting Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje Afûk

illustrator: Ankemarije Dam; Lienke Boot

beschrijving

It jier hat bylden boud en wiske;
wij stoarje troch it keamersrút -
it krúspunt smeult, der twirret jiske,
in pylk set noch de himel út.

As it fehikel fan de foarútgong in bokkewein is, dan hiene we der leafst in wize sik foar hân. Mei fêst in idee om ergens hinne. Mar 2016 wie it jier fan de aap, net allinnich fan de Sinezen. Dichter Eppie Dam folge tsien moannen lang de tiid op 'e foet. De oanslaggen, it klimaat, de swalkjende polityk, ferlies oan gearhing en de iensumens fan God: it krijt allegear syn gerak yn dizze unike kronyk. Soms mei in lichtere toan om it út te sjongen. Ek mei de fraach oft der noch wat te kiezen falt yn in tiid dat neat mear te rymjen is.

Ik sis, ik soe de kar ha wolle,
mar oars as rymje kin ik net:
tefolle wanklank yn 'e holle,
en oeral wurde klokken let.

Frysk, paperback, 96 siden

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.