Fryslân, lân fan talen

in skiednis

Reitze J. Jonkman; Arjen P. Versloot

paperback/ gebrocheerd: € 22.50: GRATIS verzending! (NL)
ISBN: 9789492176219, geïllustreerd, 146 blz., June 2016, FRY
Formaat: 25.2 (h) x 18.6 (b) x 1.5 (d) cm. Gewicht: 657 gram.

Uitgever: Stichting Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje Afûk

beschrijving

Reitze J. Jonkman & Arjen P. Versloot

Fryslân lân fan talen fertelt oer de skiednis fan it Frysk: wêr't it weikomt, hoe âld at it is, dat it yn de rin fan de iuwen aardich wat feroare is en noch feroaret, hoe't it plak yn de maatskippij net altyd itselde wie en wat syn posysje yn de lêste iuw wurden is. It ferhaal fan dy taal stiet net op himsels, want fan it begjin fan ús jiertelling ôf hat it yn kontakt stien mei oare talen lykas it Latyn, it Frankysk, it Middelnederlânsk, it Stedsk, it Nederlânsk en de lêste tiid hieltyd mear it Ingelsk.

Mei rychjes foarbylden fan oernommen wurden wurdt in yndruk jûn fan de ynfloed fan oare talen op it Frysk. Kaartsjes meitsje dúdlik hoe't de talen geografysk tusken de oare talen yn steane en hoe't der ferpleatsings west ha. Ek gâns oare yllustraasjes litte sjen dat it ferhaal fan de Fryske taal in soad nijsgjirrige haadstikken hat.

Frysk, ynbûn, 144 siden.

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling:

Bot detected - pagehit Not For our stats.