Handboek wet natuurbescherming

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Handboek wet natuurbescherming

paperback/ gebrocheerd: € 59.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789491930881, May 2017
Formaat: 24.1 (h) x 17.0 (b) x 1.4 (d) cm. Gewicht: 440 gram.

Uitgever: Berghauser Pont Publishing

redactie: Fleur Onrust; Marieke Kaajan

beschrijving

Het Handboek Natuurbeschermingsrecht geeft een actueel en diepgaand inzicht in de kern van de Wnb, maar blijft wel steeds praktisch en voor de praktijk toepasbaar. In dit handboek wordt niet alleen de parlementaire geschiedenis beschreven ter toelichting op de nieuwe wet, maar daar waar de jurisprudentie onder de oude wettelijke systemen relevant blijft, wordt deze eveneens besproken.

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. In de Wnb zijn de regels op grond van de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn neergelegd ter bescherming van soorten, gebieden, ter regulering van de jacht en beheer en schadebestrijding.

De Wnb is voor de praktijk van groot belang omdat de Wnb op allerlei fronten zijn intrede doet en betrokken kan zijn in of bij de besluitvorming. Dat geldt voor ruimtelijke besluiten en bestemmingsplannen, maar ook projecten die geen andere vergunningen vereisen. Omdat de Wnb haar oorsprong grotendeels vindt in de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn heeft de Wnb een belangrijke invloed op het handelen van bestuursorganen, burgers en bedrijven.

In het boek worden de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande wetten, te weten de Wet natuurbescherming 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet, daar waar relevant steeds besproken. Naast de regelingen die voortkomen uit de Habitat- en Vogelrichtlijn richt dit boek zich ook op subsidieregelingen voor natuur. Uiteraard wordt de relevantie met de Wabo nadrukkelijk aan de orde gesteld in dit handboek.

In dit handboek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Overzicht van het internationale natuurbeschermingsrecht
Natuurbeleid en monitoring
Gebiedsbescherming
Soortbescherming
Jacht, beheer en schadebestrijding
De programmatische aanpak stikstof (PAS)
Subsidieregelingen ten behoeve van natuur
Nadeelcompensatie
Handhaving van de Wet natuurbescherming
Wet natuurbescherming en Wet ruimtelijke ordening
Wet natuurbescherming en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Auteurs: Fleur Onrust, Paul Herder, Sander Kole, Peter Mendelts, Teun Verstappen, Maurice Stassen en Alexandra de Waard

ISBN: 9789491930881

Verschenen: juni 2017

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)mr. drs. F. (Fleur) Onrust
Fleur Onrust is advocaat, partner en een van de oprichters van ENVIR advocaten. Ze heeft een speciale focus op het natuurbeschermingsrecht, met name soortenbescherming. Fleur houdt zich verder bezig met het algemeen bestuursrecht in ruime zin, zo adviseert en procedeert zij over subsidierecht, handhavingskwesties en het bestuursprocesrecht.


mr. ing. P.W.H. (Paul) Herder
Paul is sinds 2017 verbonden aan Gloudemans. Hij is gespecialiseerd in planschade en nadeelcompensatie.


mr. dr. S.D.P. (Sander) Kole
Sander Kole is universitair docent Staats- en bestuursrecht (in het bijzonder omgevingsrecht) bij de Open Universiteit. Hij is gespecialiseerd in het Europese en nationale gebiedsbeschermende natuurbeschermingsrecht en publiceert regelmatig artikelen en annotaties over dit onderwerp in het tijdschrift De Gemeentestem.


mr. dr. P. (Peter) Mendelts
Peter Mendelts is juridisch adviseur bij Mendelts juridisch advies. Hij is gespecialiseerd in het natuurbeschermingsrecht. Daarnaast is Peter hoofdredacteur van NBR – Tijdschrift voor Natuurbeschermingsrecht en docent bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.


mr. T. (Teun) Verstappen
Teun Verstappen is advocaat bij Hekkelman advocaten en heeft zich gespecialiseerd in het ruimtelijk ordeningsrecht, het milieurecht en het natuurbeschermingsrecht. Hierbij houdt hij zich bezig met het begeleiden van bestemmingsplanprocedures en/of vergunningprocedures.


mr. M. (Maurice) Stassen
Maurice Stassen is sinds 1997 advocaat bij Linssen cs Advocaten te Tilburg. Hij is gespecialiseerd in economisch, agrarisch en het gewone strafrecht en alles op het gebied van jachtrecht.


mr. A. (Alexandra) de Waard
Alexandra de Waard is advocaat. Haar specialisatie is het omgevingsrecht in brede zin, met accenten op onder meer ruimtelijke ordening, het natuurbeschermingsrecht en algemeen milieurecht. Alexandra studeerde in 2014 cum laude af op het thema 'ladder voor duurzame verstedelijking'. Als advocaat staat zij projectontwikkelaars en ondernemers, maar ook overheden ter zijde bij bijvoorbeeld grootschalige woningbouwprojecten en realisatie van bedrijventerreinen.
inhoudsopgave1 Overzicht van het internationale natuurbeschermingsrecht
2 Natuurbeleid en monitoring
3 Gebiedsbescherming
4 Soortbescherming
5 Jacht, beheer en schadebestrijding
6 De programmatische aanpak stikstof
7 Subsidieregelingen ten behoeve van natuur
8 Nadeelcompensatie
9 Handhaving van de Wet natuurbescherming
10 Wet natuurbescherming en Wet ruimtelijke ordening
11 Wet natuurbescherming en Wet algemene bepalingen
toelichtingHet Handboek Natuurbeschermingsrecht geeft een actueel en diepgaand inzicht in de kern van de Wet natuurbescherming, maar blijft wel steeds praktisch en voor de praktijk toepasbaar. In dit handboek wordt niet alleen de parlementaire geschiedenis beschreven ter toelichting op de nieuwe wet, maar daar waar de jurisprudentie onder de oude wettelijke systemen relevant blijft, wordt deze eveneens besproken.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.