Liefde is Leven

het mysterie van liefde ontrafeld

H. Isselt

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 

€ -1.00

ISBN: 9789081958332, 264 blz., December 2012 UITVERKOCHT!

Uitgever: SIAH-CONSULTING

beschrijving

Wat is liefde eigenlijk?
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de essentie van liefde. Voordat men over liefde kan spreken zal men moeten weten waar men het eigenlijk over heeft. Liefde wordt zo divers gedefinieerd dat het geen wonder is dat men doorgaans niet weet waar men het over heeft en een ieder zijn en haar eigen invulling geeft aan het woord en hieraan logischerwijs allerlei verwachtingen verbindt.

Liefde en opvoeding
In dit hoofdstuk wordt de invloed van opvoeding ten aanzien van liefde besproken. Ieder mens wordt met de energie liefde geboren. In dit hoofdstuk zal blijken dat de opvoeding essentieel is voor de manier waarop de mens in zijn leven omgaat met die energie van liefde. De mate waarin het kind vertrouwt gemaakt wordt met liefde, is bepalend voor vele aspecten van zijn leven en dat begint bij het accepteren van het feit dat ontwikkeling gericht is op het individu.

Liefde en gevoel
Gevoel is onlosmakelijk verbonden met liefde. Gevoel en het voelen bepalen hoe de mens de wereld waarneemt. De mate waarin men in staat is te voelen bepaalt in hoeverre men de ander kan (aan)raken. Gevoel bepaalt de mate waarin men in staat is liefde te ervaren. In dit hoofdstuk wordt deze symbiose verhelderd, met het doel een diepgaander begrip te kweken ten aanzien van het gevoel. Dit vooral omdat het gevoel aan het verdwijnen is in de huidige maatschappij.

Liefde en de afgeleiden
Liefde wordt op vele manieren gedefinieerd en deze definities hebben invloed op de manier waarop emoties worden geuit. Deze emoties komen vaak voort uit het verkeerd begrijpen van de essentie van liefde. De mens die betekenis geeft aan essentiële waarden raakt vaak de essentie kwijt. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op deze definities en hoe deze ontstaan.

Liefde en de misverstanden ten aanzien van liefde
Liefde is zoals gezegd onderhevig aan heel veel eigen interpretatie, met als gevolg dat er legio definities bestaan. Het bestaan van deze zienswijzen leidt ertoe dat liefde omgeven wordt met misverstanden en verwachtingen ten aanzien van de ander en ten aanzien van de omgeving. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor het vertrouwen in en de omgang met de ander. Ook de acceptatie van zichzelf is hier in het geding. In dit hoofdstuk wordt hier aandacht aan besteed.

Liefde en de ander
De aanwezigheid van een ander wordt doorgaans als voorwaarde gesteld om liefde te voelen. Het is echter het individu dat liefde voelt en liefde uitstraalt. Die liefde zal in het individu aanwezig moeten zijn en door dit individu gevoeld moeten worden. Men zal zich daarom bewust dienen te zijn van de eigen liefde voordat men liefde kan uitdragen. Men zal daarbij in essentie dienen te begrijpen wat de rol is die de ander in het leven speelt. Liefde leidt tot ontwikkeling die gericht is op de ziel, de kern, van het individu.

Tijdens dit proces ontstaat het 'houden van'. In dit hoofdstuk wordt belicht wat de rol van de ander in de liefde inhoudt. Waarom is die ander zo belangrijk? Waarom vinden we de ander zo bedreigend en tegelijkertijd ook zo interessant? Dit zijn de vragen waarvan de antwoorden van groot belang zijn. Als men deze niet in essentie kan beantwoorden heeft het delen van liefde geen doel.

Liefde en het ontdekken
Liefde is essentieel voor het bestaan. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de functie van liefde ten aanzien van het leven. Duidelijk zal worden dat liefde alles te maken heeft met waarnemen, wat cruciaal is voor het leven. De mate waarin de mens liefde begrijpt bepaalt in hoeverre hij in staat is met de ander en met zijn omgeving te verbinden. In het verbinden verkrijgt hij informatie. Deze informatie is bepalend voor zijn ontwikkeling en zijn veiligheid. Liefde leidt tot passie, wat aan het begin staat van alle concepten, bouwwerken, ontdekkingen en uitvindingen die de mens maken tot wie hij is.

Liefde in essentie
Als men liefde begrijpt zal men een diepgaander begrip hebben van het leven. Het is dan zaak om dit in de praktijk te ervaren. Dit hoofdstuk gaat over de essentiële betekenis van liefde. Hier wordt uitgelegd waarom de angst ten aanzien van liefde overheerst en waarom men tegenwerking kan ervaren als gevolg van het voelen en uitdragen van liefde. Uitgelegd wordt wat de consequenties zijn van het afnemende begrip voor en van de essentie van liefde.

Liefde de conclusies
In dit hoofdstuk wordt samengevat wat liefde is. Hier wordt verduidelijkt waarom het zo belangrijk is om liefde te begrijpen en uit te dragen, zodat de lezer zich bewust kan zijn van de eigen rol ten aanzien van liefde. Het uitdragen van liefde is niet zweverig, het is fundamenteel voor ons bestaan.

Uitgelegd wordt waarom de moderne mens in toenemende mate in onwerkelijke werelden gelooft en de verbinding met de werkelijkheid verliest. Deze ontwikkeling leidt ertoe dat in de maatschappij deceptie en oneerlijkheid steeds normaler gevonden worden.

De werkelijkheid is de enige plaats waar het leven zich kan afspelen. Hier is dus ook waar liefde gevoeld kan worden. Als de mens in toenemende mate in virtuele werelden vlucht is het logisch dat liefde steeds minder gevoeld wordt, wat ernstige gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de mens en daarmee voor zijn bestaan.

Verder wordt aandacht besteed aan de drie essentiële waarden ten aanzien van liefde:

Acceptatie
Vertrouwen
Verbinding

Hier worden handvatten uitgereikt in de vorm van de te stellen vragen ten aanzien van ontwikkeling en de daarmee samenhangende liefde. Dit zodat men liefde weer kan ervaren en weet hoe men eigen liefde en liefde voor de ander kan ontwikkelen.

Meer teksten en voorbeelden:

inhoudsopgaveVoorwoord 7
Inleiding 11
Hoofdstuk 1 Wat is liefde eigenlijk? 15
1.1 De zoektocht naar de zin van het leven 16
1.2 Het bepalende verlangen 23
1.3 Het belang van hartstocht 27
1.4 Liefde is de oorsprong van leven 31
1.5 Liefde verbindt 37
1.6 Liefde de delta van de alfa en de omega 41

Hoofdstuk 2 Liefde en opvoeding 50
2.1 Opvoeden is vertrouwen 52
2.2 Opvoeden is verbinden 56
2.3 Opvoeden en de werkelijke ruimte 61
2.4 Opvoeden en gedrag 64

Hoofdstuk 3 Liefde en gevoel 69
3.1 De Waarneming 70
3.2 Zichzelf kennen 73
3.3 Het ontmoeten 74
3.4 De angst voor pijn 77

Hoofdstuk 4 Liefde en de afgeleiden 82
4.1 Houden van 83
4.2 Verliefdheid 89
4.3 Relatie 91
4.4 Vriendschap 94
4.5 Haat 97
4.6 Teleurstelling 101
4.7 Jaloezie en afgunst 102

Hoofdstuk 5 Liefde en de misverstanden 105
5.1 Liefde en voorwaarden 105
5.2 Voorwaardelijkheid en onduidelijkheid 109
5.3 Liefde is warmte 112
5.4 Verstandhouding 114
5.5 Liefde brengt vrede 119

Hoofdstuk 6 Liefde en de ander 131
6.1 De relatie met of tot de ander 134

6.1.1 Ontwikkeling plannen 135
6.1.2 Liefde en succes 137
6.1.3 De verbinding met de ander 139
6.2 Het Empathisch vermogen 140
6.3 De Zielsverwantschap 147

Hoofdstuk 7 Liefde en het ontdekken 150
7.1 De omgeving 151
7.2 Liefde communiceert 155

Hoofdstuk 8 Liefde in essentie 160
8.1 Wetmatigheid versus waarheid 160
8.2 Spanning en ontspanning 164
8.3 Liefde is continu 167
8.4 De vrijheid van het ontdekken 171
8.5 De kracht van Passie 174

Hoofdstuk 9 De conclusies ten aanzien van liefde 178
9.1 Ontdekken versus onderzoeken 178
9.2 De Illusie 186
9.3 Diversiteit 193
9.4 Oneerlijkheid leidt tot complexiteit 199
9.5 De essentiële elementen van liefde 203

9.5.1 Acceptatie 203
9.5.2 Vertrouwen 215
9.5.3 Verbinding 223
9.6 Het ervaren van liefde 229

Stap 1. Ken uw voorwaarden en toets deze 230
Stap 2. Ken uw verbindingen 231
Stap 3. Accepteer volledig 233
Stap 4. Vertrouw hetgeen u accepteert 234
Stap 5. Voel 240

Trefwoordenregister 244
toelichtingZo gemakkelijk als over liefde gesproken wordt, zo onduidelijk is vaak wat eigenlijk met liefde wordt bedoeld. Liefde is elementair, wat wil zeggen dat het de basis vormt voor leven. Het is één van de elementen die het leven mogelijk maken. Men zou zelfs kunnen zeggen dat liefde voorwaardelijk is voor het leven. Om dat te begrijpen dient men een essentieel begrip van liefde én van voorwaardelijkheid te hebben.

Het boek Liefde ís Leven gaat over de essentie van liefde. Die essentie is los van franje, zweverigheid en sprookjes, gericht op de werkelijke invloed en betekenis van liefde. Daarin zal blijken dat liefde niets te maken heeft met 'de liefde bedrijven', lust, verliefdheid en dergelijke afgeleiden die blijkbaar slechts ten doel hebben de mens af te leiden van de essentiële waarde van liefde. Liefde is in principe even essentieel voor leven als het vermogen om te kunnen ademen.


  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.