De ontwikkeling van de criminaliteit van Rotterdamse autochtonen en allochtone jongeren van 12 tot 18 jaar

de rol van achterstanden, ouders, normen en vrienden

F.M.H.M. Driessen; F. Duursma; J. Broekhuizen

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
De ontwikkeling van de criminaliteit van Rotterdamse  ...

paperback/ gebrocheerd: € 65.19: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789035247222, geïllustreerd, 308 blz., May 2014 UITVERKOCHT!

Uitgever: Sdu Uitgevers

serienaam/reeks: Politiekunde

beschrijving

De ontwikkeling van de criminaliteit van Rotterdamse
autochtone en allochtone jongeren van 12 tot 18 jaar
De reeks Politiewetenschap is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig
onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap beoogt een stimulans te geven aan zowel de (weten schap -
pelijke) kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid als de daadwerkelijke benutting daarvan in
praktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiewetenschap betreffen in het algemeen studies met een
meer theoretisch, verkennend of beschouwend karakter.
In de grote steden, met name in de wat mindere wijken, komt veel jeugdcriminaliteit voor. De meeste mensen
denken wel te weten hoe het zit met die jeugdcriminaliteit: het ligt vooral aan de ouders, die hun kinderen
slecht opvoeden. Verder speelt het gebrek aan normbesef een grote rol. En het zijn natuurlijk vooral de allochtone
jongeren die crimineel zijn, omdat zij zich de westerse cultuur onvoldoende eigen hebben gemaakt.
Maar klopt dat eigenlijk wel? Is dat gebaseerd op onderzoek? In dit boek worden deze en andere van dergelijke
zo voor de hand liggende veronderstellingen nauwgezet onderzocht. Het onderzoek waarop dit boek gebaseerd is,
werd uitgevoerd op 25 Rotterdamse basisscholen, waar 681 leerlingen van groep 8 geënquêteerd zijn. Deze
jongeren zijn daarna tot hun achttiende gevolgd en hun ontwikkeling van kind naar jongvolwassene is in
beeld gebracht.
Het blijkt dat veel van die eerdergenoemde veronderstellingen niet worden bevestigd. De ouders zijn helemaal
niet zo belangrijk, vooral niet op lange termijn. Het normbesef speelt een rol, maar is beslist niet doorslaggevend.
Allochtone jongeren zijn in de onderzochte wijken niet crimineler dan hun autochtone leeftijdsgenoten
en de cultuur van allochtone jongeren speelt al helemaal geen rol. Wat wel ter zake doet zijn de vrienden
waarmee de jongeren optrekken. Er is een zeer sterk verband tussen vrienden en eigen gedrag: hoe meer
criminele vrienden, hoe groter de kans dat een jongere zelf crimineel wordt. Op lange termijn zijn daarnaast
ook de persoonlijke factoren van groot belang, zoals een agressieve instelling of hyperactiviteit.
Dit onderzoek is zeer aan te bevelen voor een ieder die zich beroepsmatig bezighoudt met jeugdcriminaliteit
of die meer wil weten over de achterliggende factoren die daarop van invloed zijn.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.