Vragenlijst psychosociale vaardigheden (VPV)formulieren

J.D. van der Ploeg; E.M. Scholte

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Vragenlijst psychosociale vaardigheden (VPV)formulieren

losbladig: € 55.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789031399451, December 2012
Formaat: 30.2 (h) x 21.3 (b) x 0.9 (d) cm. Gewicht: 381 gram.

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

trefwoorden: jeugd psychosociale vaardigheden sociale gedragingen vragenlijst

beschrijving

Doel van de test
De Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden (VPV) geeft  inzicht in de psychosociale vaardigheden van jeugdigen. Psychosociale vaardigheden zijn vaardigheden die nodig zijn om als volwassene zelfstandig en constructief aan de samenleving deel te nemen. Het gaat hierbij om interpersoonlijke vaardigheden (relationele en affectieve vaardigheden) en intrapersoonlijke vaardigheden (zelfsturing en zelfbewustzijn). De VPV wordt gebruikt om te na te gaan of jeugdigen goed zijn in deze vaardigheden of juist tekortschieten. Het instrument laat zien welke aanknopingspunten er zijn om mogelijke vaardigheidstekorten bij te sturen. Veel problemen en moeilijkheden zijn goed op te vangen door kinderen tijdig te helpen. De uitslag van de VPV vormt de grondslag vormen voor nader diagnostisch onderzoek, verwijzing naar jeugdzorg of training van de psychosociale vaardigheden.

Toepassing
• Screening: brengt de sterke en zwakke psychosociale vaardigheden van kinderen in het gewoon en speciaal (basis)onderwijs en voortgezet onderwijs in kaart
• Diagnose: inzetbaar in de basisdiagnostiek in (jeugd)zorg en Jeugd GGZ
• Behandeling: brengt de voortgang en het effect van training en behandeling in kaart.

Wat meet VPV?
De VPV meet de psychosociale vaardigheden van kinderen in de leeftijd van 9 t/m 18 jaar. De VPV bestaat uit 36 stellingen op het gebied van:
• interpersoonlijke vaardigheden
• relationele vaardigheden (flexibiliteit en omgang)
• affectieve vaardigheden (empathie en meelevendheid)
• intrapersoonlijke vaardigheden
• zelfsturing (doelgerichtheid en controle)
• zelfbewustzijn (emotionele stabiliteit en reflectie)

Voor wie?
De VPV wordt ingevuld door de ouders of opvoeders van het kind of andere personen die het kind goed kennen (informantrapportage), of door het kind zelf (zelfrapportage). Maatschappelijke werkers, groepsleiders, psychologen, orthopedagogen en andere professionele hulpverleners gebruiken de uitslagen van de test om een beeld te vormen van de psychosociale vaardigheden van de jeugdigen. Testuitslagen mogen  alleen worden geïnterpreteerd door psychodiagnostisch bevoegde professionals.

Afname en scoring
De VPV bestaat uit 36 stellingen. Men geeft op een 5-puntschaal aan in hoeverre men het met de beweringen eens is. Het invullen van de VPV duurt circa twintig minuten. Afnemen en scoren kan handmatig worden gedaan. Men kan de VPV ook digitaal afnemen en scoren met behulp van Testweb.
Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over de VPV-handleiding beschikt.


Normen
Interpretatie van de scores vindt plaats door het vergelijken van de individuele testscores met normen die het onderscheid tussen wel en geen problematiek weergeven. Hiervoor hanteert men empirisch bepaalde normen. De volgende normgegevens worden verstrekt:
• Algemene jeugdbevolking informantenrapportages
• Algemene jeugdbevolking zelfrapportages

Materiaal
• Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden – handleiding
• Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden – scoreformulieren


Meer teksten en voorbeelden:

toelichtingGeeft gedifferentieerd beeld weer van de sociale vaardigheden door meerdere dimensies te onderscheiden. Wetenschap¬pelijk gefundeerd instrument dat zowel voor de klini-sche screeningspraktijk als voor onderzoeksdoeleinden kan worden ingezet De test meet de psychosociale vaardigheden van kinderen als de resultante van het functioneren in het gezin, op school en in de vrijetijd en anderzijds van de biolo¬gische make-up In lijn met het meervoudig risicomodel zullen worden de risicoverhogende en risi¬coverlagende (beschermende) factoren nader bekeken
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.