Leervoorwaardentest (LVT) Formulieren

E.M. Scholte; J.D. van der Ploeg

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Leervoorwaardentest (LVT) Formulieren

paperback/ gebrocheerd: € 58.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789031387878, March 2011
Formaat: 29.7 (h) x 21.0 (b) x 1.3 (d) cm. Gewicht: 598 gram.

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

trefwoorden: algemene leervoorwaarden cognitieve ontwikkeling leerprestaties sociale ontwikkeling

beschrijving

Scoreformulieren van de LVT (25 stuks)

Doel van de test
Kinderen met leerproblemen hebben het niet gemakkelijk. Zij presteren onder hun niveau en lopen het risico achterop te raken en buiten de groep te vallen. Leerproblemen kunnen kinderen een leven lang hinderen in hun functioneren. Hoe eerder wordt achterhaald waarom kinderen onder hun niveau presteren en waarom zij minder presteren dan andere kinderen in de klas hoe beter. Leerproblemen kunnen samenhangen met ongunstige voorwaarden waaronder kinderen werken. Deze leervoorwaarden kunnen in het kind schuilen (de directe leervoorwaarden) of in de omgeving liggen (de indirecte leervoorwaarden). Tot de directe leervoorwaarden behoren: concentratie, motivatie, werktempo, taakgerichtheid, planmatig werken en volharding. Tot de indirecte voorwaarden worden gerekend: de sociale positie in de klas, de sociale gerichtheid van het kind en de relaties van het kind met de leerkracht en met klasgenoten.
De Leervoorwaardentest (LVT) is ontwikkeld om op betrouwbare en valide wijze te achterhalen hoe het is gesteld met bovengenoemde leervoorwaarden. Voor het kind is het belangrijk dat tijdig wordt gesignaleerd wat er aan schort, zodat een gedegen diagnostisch beeld wordt verkregen dat aanknopingspunten biedt om gericht te kunnen werken aan het wegnemen van de belemmeringen.
De LVT kan niet alleen worden gebruikt om bij kinderen met gedragsproblemen of leer- en ontwikkelingsstoornissen, zoals dyslexie, autisme, ADHD of een verstandelijke beperking te achterhalen welke leervoorwaarden een belemmering vormen, maar kan ook worden toegepast om bij kinderen zonder dergelijke problematiek na te gaan of bepaalde essentiële leervoorwaarden ont-breken.

Toepassingsmogelijkheden
  • Screening: voor het screenen van het schoolse functioneren en het opsporen van risicovolle cognitieve en sociaal-emotionele factoren die leerproblemen veroorzaken bij schoolgaande kinderen in het (speciaal) onderwijs.
  • Diagnose: in de (jeugd)zorg  ter beoordeling van het schoolse functioneren van kinderen met kinderpsychiatrische (ontwikkelings)stoornissen en/of gedragsproblemen en/ of leerstoornissen, en het in kaart brengen van de precieze aard van eventuele leerproblemen bij deze kinderen.
  • Behandeling: voor het individueel afstemmen van de (extra) begeleiding aan leerlingen met leerproblemen en voor het evalueren van de voortgang en de effectiviteit van deze begeleiding.

Wat meet de LVT?
Met de Leervoorwaardentest (LVT) kan een beeld worden gevormd van de belangrijkste cognitieve en sociaal-emotionele condities die bevorderen of belemmeren dat leerlingen hun cognitieve vermogens op school optimaal ontwikkelen. De LVT maakt onderscheid tussen directe leervoorwaarden (cognitieve condities) en indirecte leervoorwaarden (sociaal-emotionele condities):

Directe leervoorwaarden:
motivatie
taakgerichtheid
concentratie
werktempo
planmatig werken
volharding

Indirecte leervoorwaarden:
sociale oriëntatie
sociale positie in de groep
relatie met de leerkracht
relatie met medeleerlingen

Voor wie?
De LVT wordt ingevuld door de leerkracht of ouders van het kind, of door personen die het kind goed kennen. Testuitslagen mogen echter alleen worden geïnterpreteerd door psychodiagnostisch bevoegde professionals.

Afname en scoring
De LVT bevat 70 stellingen, waarbij de beoordelaar moet aangeven in welke mate er sprake is van de genoemde aspecten. De afname duurt circa 30 minuten. Het invullen en scoren kan enerzijds handmatig plaatsvinden, maar u kunt de LVT ook online geautomatiseerd afnemen en scoren met behulp van Testweb.


Normgegevens
Interpretatie van de scores vindt plaats door de scores van individuele respondenten te vergelijken met de bij de schalen behorende normen die het onderscheid tussen wel en geen problematiek weergeven. Voor de interpretatie worden in de handleiding de volgende normgegevens verstrekt:

leerkrachten
algemeen (meisjes en jongens 4 t/m 18 jaar)
meisjes 4 t/m 12 jaar
jongens 4 t/m 12 jaar
meisjes 12 t/m 18 jaar
jongens 12 t/m 18 jaar

ouders
algemeen (meisjes en jongens 4 t/m 18 jaar)
meisjes 4 t/m 12 jaar
jongens 4 t/m 12 jaar
meisjes 12 t/m 18 jaar
jongens 12 t/m 18 jaar

De uiteindelijke kwalificatie van de scores valt uiteen in:
Zeer gunstig
Tamelijk gunstig
Gunstig
Normaal-gunstig
Normaal
Normaal ongunstig
Ongunstig
Tamelijk ongunstig
Zeer ongunstig

Meer teksten en voorbeelden:

toelichting- Er wordt een handig onderscheid gemaakt in directe en indirecte leervoorwaarden - De stellingen zijn tot stand gekomen op basis van een uitgebreide literatuurstudie van (inter)nationaal onderzoek met betrekking tot leerproblemen - Op deze wijze zijn de belangrijkste leervoorwaarden gedekt die ertoe bijdragen dat leerlingen optimaal kun¬nen participeren in het onderwijs en op school goed kunnen presteren.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.