Midfrysk Goud

it bêste út 'e 17e iuw yn goed lêsber Frysk

Eric Hoekstra

Midfrysk Goud

paperback/ gebrocheerd: € 16.50

ISBN: 978-90-8954-793-4, 170 blz., September 2015, Fries
Formaat: 21.0 (h) x 14.5 (b) x 1.5 (d) cm. Gewicht: 261 gram.

e-Boek (ePub): € 6.50

ISBN: 978-90-8954-817-7, 129 blz., December 2015, Fries

Uitgever: Uitgeverij Elikser

vertaald door: Eric Hoekstra

trefwoorden: blomlêzing, Fryske literatuer, ûndogenske lietsjes, Gysbert Japicx, deiboek, petear

Oansprekkende bondeling fan Midfrysk wurk

Mei dizze blomlêzing besykje ik ús perspektyf op Fryske literatuer yn de 17e iuw by te stjoeren. It byld sa't it no is, wurdt iensidich beskaat troch de reuzefiguer fan Gysbert Japicx. Syn wurk wurdt ferhearlike, net kritysk hifke, en it wurk fan in Van Hichtum wurdt sûnder fierdere analyze as ynferieur beskôge.

Yn dizze blomlêzing behannelet Eric Hoekstra ûnder oaren ûndogenske lietsjes fan Giacomo Vredeman, it petear tusken mem en dochter oer de leafde yn Johan fan Hichtum syn Ansk en Houk, Deiboek en reis fan Jan van Vliet, De Sprekwurden fan Jurjen fan Burmania, de lyryske Gysbert Japicx en Gysbert Japicx as kristen en as kluchtige moralist. Alle stikke binne foarsjoen fan in ynlieding en sa nedich útlis. In fermaaklike, ferrassende en oansprekkende bondeling.

Inkijkexemplaar:

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.