It is foar de hearen

Anny de Jong

It is foar de hearen

paperback/ gebrocheerd: € 7.50

ISBN: 978-90-8954-681-4, 98 blz., October 2015, Fries UITVERKOCHT!

Uitgever: Uitgeverij Elikser

trefwoorden: skiednis, jeugd, fyftjinde ieu, Skieringers, Fetkeapers, Boalsert, freonen, fijannen

Skiednisferhaal oer Skieringers en de Fetkeapers

Oan de ein fan de fyftjinde ieu is der rûnom yn Fryslân striid. De Skieringers fjochtsje tsjin de Fetkeapers. En dan ha je noch de hearen fan de ferskillende stêden: se rôvje en plonderje as se de kâns krije. Wa wurdt de baas yn Boalsert? Mei haakbussen (grutte gewearen) en kanonnen fjochtsje se derom. Op libben en dea!
Yn dy roerige tiden slute Harm en Peke freonskip, al soene se eins fijannen fan elkoar wêze moatte.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.