Sjochst no wol

H.M. Daams

Sjochst no wol

paperback/ gebrocheerd: € 12.50

ISBN: 978-90-8954-727-9, 53 blz., December 2014, Fries
Formaat: 21.0 (h) x 14.5 (b) x 0.5 (d) cm. Gewicht: 76 gram.

Uitgever: Uitgeverij Elikser

trefwoorden: bewustwurding, folwoeksenens, byldzjende keunst, toaniel, film, fotografy

Poëtyske skets fan in wei nei bewustwurding

Dizze bondel jout in skets fan in wei nei bewustwurding en folwoeksenens wêrby't ferkillende foarmen fan keunst in wichtige, gauris beslissende rol spile ha. De bondel bestiet út fjouwer tematysk oardere sykli, ferbûn troch trije oergongsfersen dy't op harsels steane. It earste part is wijd oan bydzjende keunst, wêrby't de folchoarder fan de fersen al eat fan de ûntjouwing fan de dichter sjen lit. Yn it twadde part befine wy ús op it toaniel. It tredde part hat film as ûnderwerp en it lêste part fotografy, benammen aansichtkaarten. allinne al dat wyt al dat ljocht --------- och nim de hiele brot eins ek mar mei

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.