Tin iis

Tiny Mulder

Tin iis

paperback/ gebrocheerd: € 18.95

ISBN: 978-90-8954-687-6, geïllustreerd, 305 blz., October 2014, Fries
Formaat: 21.0 (h) x 13.0 (b) x 2.8 (d) cm. Gewicht: 415 gram.

Uitgever: Uitgeverij Elikser

trefwoorden: roman, Frysk, oarloch, ferset, famylje, ûnderdûkers, joaden, froulju's emansipaasje

Ferhaal oer jong famke yn it ferset yn WOll

De roman Tin iis is ien fan de meast wurdearre boeken út de Fryske literatuer. Haadpersoan is Klaske Jagersma, 14 jier yn 1942. Har âlder suske Dineke sit yn it ferset en sels wurdt sy dêr starichwei ek yn behelle. It ferhaal giet ek oer de wederwaardichheden fan de famylje Jagersma dy’t it hûs iepenstelt foar ûnderdûkers dy’t dêr koarter of langer tahâlde, om te begjinnen it joadske famke Anneke. Yn har biografy Foar alles is in tiid út 2006 seit de skriuwster dat se har lilk makke om it feit dat nei 1945 de rol fan de frou yn de oarloch ûnderbeljochte bleaun wie. Tin iis wie ek bedoeld om dêr wat yn te feroarjen. De earste printinge ferskynde yn 1981, de fyfde yn 2005. Tiny Mulder makke sels in oersetting yn it Hollânsk, Gevaarlijk ijs.


In roman dy’t de jongerein fan dizze tiid, dy’t de besetting net trochmakke hat, oansprekke sil. Der kin har wat dat oanbelanget net gau in better boek yn hannen jûn wurde, omdat it sa autentyk is.
Piter Terpstra yn it Frysk Deiblêd

Figuren/plaatjes:

klik voor vergroting
Achterkant
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.