De oerwinning fan Bjinse Houtsma

Anne Wadman

De oerwinning fan Bjinse Houtsma

paperback/ gebrocheerd: € 15.50

ISBN: 978-90-8954-671-5, geïllustreerd, 154 blz., October 2014
Formaat: 20.0 (h) x 12.5 (b) x 1.5 (d) cm. Gewicht: 205 gram.

Uitgever: Uitgeverij Elikser

trefwoorden: doarps-haadûnderwizer, artyst, dirigent, koar, leafde, konkurrint, toanielspiler

Leafdesdrama mei ûnfersjoene klimaks

Hindrik Visser is in artistike doarps-haadûnderwizer en dirigint fan de pleatslike sjongferiening. Hy rekket hielendal yn de besnijing fan de jonge Lutske Westra, rike boeredochter, ‘in frou mei in Mercedes en in ferline’. Hindrik fynt in konkurrint op syn paad, de populêre ekspediteur en amateurtoanielspylder Bjinse Houtsma, in frije fûgel krekt as Lutske. It ferhaal ûntwikkelt him nei in dramatyske klimaks.
Dizze roman is fan 1962. Wadman sette it boek oer yn it Hollânsk en bewurke it tagelyk ek. De oersetting ferskynde yn 1965, yn it sok fan it sukses fan De smeerlappen. Yn de omstavere en wersjoene útjefte fan 1984 bleau it plot gelyk, mar op detailnivo waard de tekst op hiel wat plakken eksplisiter makke. Dizze tredde printinge is gelyk oan de twadde.

Dit is wat Wadman op knappe wize foarmjout: minsken mei té folle twifels moatte dêr hyltyd wer foar bliede.
Gerrit van der Meer yn De Nije

Wadman heeft een zeer speciale, in ons land tot dusver ongekende humor, die vlijmscherp is maar toch steeds warm menselijk blijft, vol mededogen.
B. Roest Crollius yn it Algemeen Dagblad

Masterlik is beskreaun hoe’t yn ’e ferhâlding man/frou it egoïstyske seksduveltsje as in slange tusken alle reedlike arguminten trochkrûpt [...] en de haadfigueren yn dit leafdesdrama as ferskuorrende leageners en hypokriten delset.
Steven H.P. de Jong yn Ta in hichte

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.