Blomlêzing út 'e Spaanse poezij

Garcilaso de la Vega e. a.

Blomlêzing út 'e Spaanse poezij

paperback/ gebrocheerd: € 13.95

ISBN: 978-90-8954-656-2, 132 blz., July 2014, Fries
Formaat: 21.0 (h) x 14.5 (b) x 1.3 (d) cm. Gewicht: 205 gram.

Uitgever: Uitgeverij Elikser

vertaald door: Klaas Bruinsma

trefwoorden: poëzij, Frysk, Spaans, oersetting, modern, midsieusk

beschrijving

Mar in hantsjefol oersettings besteane der yn it Frysk fan Spaanstalige poëzij. Dizze bondel foeget dêr gâns in tal fersen oan ta. Klaas Bruinsma lit de lêzer yn ús eigen memmetaal genietsje fan al it prachtige dat Spaanse dichters troch de ieuwen hinne skreaun hawwe, yn krêftige, linige fersrigels. De earste gedichten binne al út it iere begjin fan de sechstjinde ieu, en geande troch de tiid hinne einet de oersetter mei in noch libbene dichter út Nicaragua, dy't yn syn eigen lân sjoen wurdt as 'de belangrykste dichter op dit stuit yn Latyns-Amerika'. De treflike, wieldrige Spaanse gedichten binne in genot om te lêzen en de skientme fan de Fryske fertalingen foeget der in diminsje fan eigenens oan ta. Al mei al in oanwinst foar ús hieltyd waaksjende Fryske bibleteek. Klaas Bruinsma hat in grut tal Fryske oersettings op syn namme stean, û.o. út it Latyn, Gryks, Ingels, Dúts, Middelnederlâns

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.