De tunnel (Frysk)

Enno Bruinsma

paperback/ gebrocheerd: € 11.95
ISBN: 978-90-8954-491-9, geïllustreerd, 77 blz., December 2012, Fries UITVERKOCHT!

Uitgever: Uitgeverij Elikser

vertaald door: Klaas Bruinsma

trefwoorden: tunnel, spanning, aventuer, Spanjoalen, Alkmar, fjochtsje

Johannes komt, werom yn de tiid, by de Spanjoalen

Johannes hat fjouwer broers en alle fiif ha se in spoeketaast op ’e rêch. Jehannes hat de grutste brune plak, midden op syn rêch, sa grut as in kofjepantsje. Syn broerkes narje him der faak mei. Dan wurdt Jehannes poer en krije se rúzje. Op in dei moat Johannes foar straf yn de kast. As er mei syn klompen tsjin de efterkant fan de kast skopt, fynt er út dat der in doarke yn de planken sit. En dêrefter sit in tunnel. Johannes krûpt der daliks yn. Mar dan kin er net mear werom!
Hy komt by Spaanske minsken telâne, dy’t sels gjin bern ha. Se neame him Juan en bringe him grut as wie it harren eigen soan. As er grut is moat er fjochtsje, mei de Spanjoalen, tsjin de Alkmarders. En wat komt er dan tsjin...?

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling:

Bot detected - pagehit Not For our stats.