paperback/ gebrocheerd: € 15.50

ISBN: 978-90-8954-496-4, geïllustreerd, 93 blz., November 2012, Fries
Formaat: 19.0 (h) x 12.5 (b) x 0.7 (d) cm. Gewicht: 128 gram.

Uitgever: Uitgeverij Elikser

trefwoorden: mearke, ferhalen, prins, foks, piloat

Modern mearke mei wûnderlike en wize ferhalen

De Lytse Prins is in modern mearke en in boek foar jong en âld. In piloat makket in needlanning yn ’e Sahara en treft dêr de lytse prins, dy’t him wûnderlike en wize ferhalen fertelt...

-Farwol, sei de foks. Dit is myn geheim. It is tige simpel: kinst it bêste sjen mei it hert. Dêr’t it om giet, dat is mei de eagen net te sjen.
-Dêr’t it om giet, dat is mei de eagen net te sjen, sei de lytse prins it him nei, om it te ûnthâlden.

De auteur, Antoine de Saint-Exupéry, dy’t ek de prachtige yllustraasjes makke, wie piloat en yn tsjinst fan ’e alliearden. Hy skreau De Lytse Prins yn it oarlochsjier 1943. In jier letter kaam er om doe’t syn fleantúch op in ferkenningsflecht delhelle waard.

It boek is al yn withoefolle talen oerset en heart ta de klassiken fan ’e wrâldliteratuer. Dizze útjefte, in oersetting fan Jacobus Quiryn Smink, ferskynde yn 1998 foar it earst yn it Frysk by de Koperative Utjowerij yn Boalsert. Dit is in yntegrale werútjefte fan dy publikaasje.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.