Ut ’e ûnderste lagen

S.K. Feitsma

Ut ’e ûnderste lagen

e-Boek (ePub): € 6.50

ISBN: 978-90-8954-379-0, May 2012, Fries

Uitgever: Uitgeverij Elikser

trefwoorden: TDE, Fryske Biblioteek, ferhalen

Ferhalen oer de lytse man

Feitsma hie al aardich wat ferhalen en ferskes vn de folksaardige trant publyk makke, doe’t er ûnder de tsjoen rekke fan it Naturalisme, in streaming dy't
yn Frankrvk ûntstien wie en syn wei fûn hie nei Dútslân en Nederlân. It Naturalisme wol de wrâld mei ‘wittenskiplike’ krektens útbyldzje: giin
sedeprekerij, mar wierheid. Likemin as oare naturalistyske skriuwers bekroadet Feitsma him om de grinzen fan fatsoen en earberheid dy't earder vn 'e literatuer yn acht nommen waarden. De skriuwer mei neat ferhimmelje en fermoaikje, ek net as de earklikheid dy't er beskriuwt ôfstjittend is.
Sa ûntstie in rige fan seis ferhalen oer lju ‘út ’e ûnderste lagen’, minsken dy't fan earmoede de kruk fan ’e doar net fine kinne en dy't it mei de seden net
altiten like nau nimme.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.