Minskrotten, Rotminsken

Nachtboek

Trinus Riemersma

e-Boek (ePub): € 6.50
ISBN: 978-90-8954-395-0, May 2012, Fries

Uitgever: Uitgeverij Elikser

It meast fernijende boek fan Trinus Riemersma

Minskrotten-Rotminsken is it meast aparte en fernijende boek dat Riemersma oan de Fryske Iiteratuer bydroegen hat. Hy hat syn nocht fan de roman, hy wol net langer de slaaf fan it ferhaal weze en dêrom siket er it yn spontane ynfallen en oprispingen.
Mar de rotten meitsje har baas en soargje derfoar dat der dochs in ferhaal yn it boek komt.

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling: