Komme dy kepers? / Boef fan Rys

R.R.R. van der Leest

Komme dy kepers? / Boef fan Rys

e-Boek (ePub): € 7.00

ISBN: 978-90-8954-389-9, May 2012, Fries

Uitgever: Uitgeverij Elikser

trefwoorden: TDE, Fryske Biblioteek, detektive, humor

Wylde aventoeren yn in boartlike detektive

Mei Komme dy kepers? (1969) en Boef fan Rys (1972) foege Van der Leeest in nij sjenre ta oan de Fryske literatuer. Yn de boartlike detektiveferhalen oer Nier Hinnebruier en Dynte Planteit lit er syn personaazjes gâns wylde avontoeren belibje. Hja ferkeare derby yn lúkse fermiddens sa't dy net earder beskreaun wiene yn it Frysk. Boppedat moetsje hja de meast nuveraardige
typen dy't - lykas hjasels - gauris mear wei hawwe fan stripfigueren as fan minsken.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.