In moaie dei yn ‘e hjerst - Wa rêdt Cesilia Tan

Aggie van der Meer

In moaie dei yn ‘e hjerst - Wa rêdt Cesilia Tan

paperback/ gebrocheerd: € 18.50

ISBN: 978-90-8566-023-1, 206 blz., April 2012, Fries UITVERKOCHT!

Uitgever: Uitgeverij Elikser

trefwoorden: Fryske poëzij, âlderdom, libbensferhaal, lyts famke, romantiek

Twa novellen fan Aggie van der Meer

In moaie dei yn ’e hjerst
Al te lang sil it net mear duorje dat se, op in moaie dei yn ’e hjerst, de dea yn ’e eagen sjocht.
Foardat it te let is, fynt buorman, soe se noch opskriuwe moatte wat har yn ’t sin komt oer dat hele nijsgjirrige libben fan har. Om harsels hie it noch wol wat spannender kinnen; mar, seit buorman, it giet ek om al dy wûnderbaarlike dingen dy’t noch alle dagen yn dyn holle omgean.
Dy foaral.

Wa rêdt Cesilia Tan
It alderleafst lyts famke Cesilia Tan, dy’t alle manlju om har fingerkes wynt, hat as oanfallich fanke te let troch dat op in stuit de rollen foargoed omkeard binne.


Foar har histoarise roman Oerfeart krige
Aggie van der Meer de Piter Jellespriis yn 2011.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.