Master fan alle Ringen, diel 1

It Selskip fan de Ring

J.R.R. Tolkien

Master fan alle Ringen, diel 1

gebonden: € 35.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-90-8566-022-4, 464 blz., November 2011, Fries UITVERKOCHT!

Uitgever: Uitgeverij Elikser

vertaald door: Liuwe H. Westra

trefwoorden: fantasy, Tolkien, Midierde, Ring fan it Ljocht, Ring van het licht , Ban van de Ring, Frodo, spannend, aventoeren

NB: Er zijn meer uitvoeringen van dit boek.

Spannende Tolkien-aventoeren yn Midierde

De Hobbit Frodo Balsma krijt fan syn âlde nuveraardige omke Bilbo in wûnder kado presint: in magyske ring dy’t yn oerâlde tiden makke is troch de Tsjustere Hear Sauron om dêr de wrâld finaal mei te oerhearskjen. Frodo stiet foar de drege taak om dat op te kearen. Hy moat de Ring yn it fjoer fan ’e fulkaan, dêr’t dy yn smeid is, smite.
Dat smyt spannende, benaude en merakelse aventoeren op. Us krigele stek-yn-’e-bûse striidt tsjin – en mei – dwirgen, elven, keningen, ferflokte legers, trochtrape tsjoenders, mysterieuze Ringgeasten, fûle rôffûgels, mesjoche meunsters en oar aaklik njirrebrod.
Dat alles spilet yn in eksoatysk lânskip – ûnder- en boppe-ierdsk, paradyslik en tagelyk ûnherberchsum – mei idyllyske bosken, net te betwingen bergen, ûnpeilbere ravinen en dûnkere hoalen, kerbûstige rivieren en ûneinige seeën: Midierde – in fiktive wrâld, dy’t J.R.R. Tolkien sels skoep, kompleet mei folken, talen, skiednis en mytology.

De Hobbit fan John Ronald Reuel Tolkien (Bloemfontein 1892 – Bournemouth 1982) is de prolooch op Master fan alle Ringen, en stiet oan ’e widze fan ’e saneamde fantasy-literatuer.
De wrâldwiid populêre trilogy The Lord of the Rings (Hollânske oersetting: In de ban van de Ring) is ferfilme troch Peter Jackson en yn tsientallen talen oerset, dit is de fjouwerenfjirtichste.
Liuwe Westra levere in masterstik mei syn Fryske oersetting fan it earste diel The Fellowship of the Ring, It Selskip fan de Ring. Tolkien hie dêr grif niget oan hân, want hy begong syn wurk eins gewoan as taaloefening.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Vergelijkbare uitvoeringen van dit boek:

De reisgenoten

paperback/ gebrocheerd: € 19.99

In een rustig dorpje in de Gouw krijgt een jonge hobbit een immense taak. Hij moet een gevaarlijke reis door Midden-aarde ondernemen ...

De reisgenoten

paperback/ gebrocheerd: € 20.00

De trilogie In de Ban van de Ring vormt de grondslag voor de moderne fantastische literatuur en wordt dikwijls genoemd als ...

Meer boekennieuws op Facebook.