De fal fan Camelot

Lord Alfred Tennyson

De fal fan Camelot

paperback/ gebrocheerd: € 24.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-90-8954-304-2, 338 blz., May 2011, Fries
Formaat: 24.0 (h) x 16.5 (b) x 2.2 (d) cm. Gewicht: 658 gram.

e-Boek (ePub): € 14.50

ISBN: 978-90-8954-306-6, geïllustreerd, May 2011, Fries

Uitgever: Uitgeverij Elikser

vertaald door: Geart fan der Mear

trefwoorden: Ridderroman, klassieker, poëzie, ronde tafel, koning Arthur, Frysk, oersetting

Ferhaal kening Artur yn 12 ferheljende gedichten

DE FAL FAN CAMELOT is in syklus fan tolf ferheljende gedichten. Tennyson beskriuwt hjiryn it ferhaal fan Kening Artur, syn ridders, de Rûne Tafel en de bruorskip fan dy Tafel, syn houlik mei Ginevra (Guinevere), har leafde foar Lanselot, en de úteinlike fal fan Artur syn keninkryk. De persoan fan Artur giet mooglik werom op in lieder fan de kristlike Kelten, dy’t om it jier 520 de ferovering fan de eardere Romeinske provinsje Britannia troch de heidenske Angelen en Saksen, en grif ek in tal Friezen, tydlik tsjinhold. Camelot, de stêd mei syn paleis, stiet foar in besykjen om in beskaving te stichtsjen, dy’t basearre is op oarder en gesach, trou oan de lieder, it neikommen fan eden en beloften, rjocht foar elk, beskerming fan de swakkeren, hoflikens en respekt foar de oar – koartsein: it stribjen om de minsk te ferheffen boppe it dierlike, it wetteleaze, it gaotyske, de macht fan de sterkste. Artur syn ryk is basearre op hege idealen, mar sels yn Camelot loert de slange fan ûntrou, jaloerskens en ferrie, dy’t úteinlik Artur fataal wurdt. Mar nêst dy mislearring is der ek hoop: ienris komt Artur werom om opnij syn ryk te stichtsjen.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.