Kening fan Katoaren

Jan Terlouw

paperback/ gebrocheerd: € 14.95

ISBN: 978-90-8954-237-3, geïllustreerd, 192 blz., August 2010, Fries UITVERKOCHT!

Uitgever: Uitgeverij Elikser

vertaald door: Ytsje Steen

trefwoorden: Klassiker, bekroand, moed, opdrachten, spannend, jongerein

Bekroand boek Terlouw oerset yn linich Frysk

De fleurige âlde kening fan it goede lân Katoaren is ferstoarn; seis soere ministers beweare
dat se in nije kening sykje – mar der bart neat. Dan giet de santjinjierrige Stach nei de
ministers ta en freget wat je dwaan moatte om kening fan Katoaren te wurden. De ministers
binne razend en jouwe him sân hast net út te fieren opdrachten.
Mei sûn ferstân, tûkens en moed wit er se alle sân te folbringen en dêrmei makket er
Katoaren ta in leefber lân.

Kening fan Katoaren is in fleurich en spannend boek – mar it hat in dûbele boaiem. Want
wa’t goed lêst sil ûntdekke dat de problemen dêr’t Stach foar komt te stean, in hiel soad lykje
op it lawaai fan strielfleantugen, de reek fan yndustrygebieten en oare dingen dy’t ús lân
minder leefber meitsje.
Gouden Griffel

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.