Mei Abraham fûstkje

Anne Wadman

Mei Abraham fûstkje

paperback/ gebrocheerd: € 16.50

ISBN: 978-90-8954-174-1, geïllustreerd, 198 blz., April 2010, Fries
Gewicht: 320 gram.

e-Boek (ePub): € 7.00

ISBN: 978-90-8954-413-1, geïllustreerd, April 2010, Fries

Uitgever: Uitgeverij Elikser

trefwoorden: TDE, Nije biblioteek, Friese klassieker

Karlêzing skôgingen en autobiografyske oantinkens

Anne Wadman skreau Mei Abraham fûstkje ta gelegenheid fan syn fyftichste jierdei. It is in karlêzing út eigen novellistysk, essayistysk en polemysk wurk, oanfolle mei autobiografyske bydragen. It boek hat in sterk dokumintêr karakter en is yllustrearre mei bysûndere foto’s. Troch de konfrontaasje dy’t er yn it boek oangiet mei Fedde Schurer, E.B. Folkertsma en Jan Piebenga leveret it in wichtige bydrage ta de literatuerskiedsskriuwing. It boek befettet ek twa kontroversjele ferhalen, dy’t net yn De Tsjerne of oarsearne publisearre wurde mochten fanwege har iepenhertich eroatysk karakter. Ien dêrfan is ‘De reade roas’, dat yn 1960 fan de útjouwer net yn de ferhalebondel Yn ’e lytse loege opnommen wurde mocht.
Dizze twadde printing is de werútjefte fan de earste printing út 1969.

In by tiden hyper-persoanlike skriuwerij mei bledsiden út it deiboek fan in skriuwer, alle kompleksen iepen en bleat, himsels en in stikmannich oare griemers te kyk en te kak settend.
T.K. yn De Stim

Omdat wy yn Anne Wadman ien fan de weinige skriuwers hawwe dy’t har dingen dogge net by de graasje fan it fûnkje fan de dichterlike ynspiraasje mar fan de flam fan de erudysje en talint sil Mei Abraham fûstkje yn elk gefal lêzen wurde moatte troch elk dy’t yn Frysk-literêre saken yn ús dagen in krom meitinke, -prate en byneed -skriuwe wol.
Freark Dam yn De Strikel

De skriuwer, nettsjinsteande de moeting dêr’t de titel fan sprekt, wit net wêr’t Abraham de moster langer hellet. Boppedat komt dy moster lang nei de mieltyd.
A.W., lêste sinnen fan Mei Abraham fûstkje

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.