Simmer

paperback/ gebrocheerd: € 10.00

ISBN: 978-90-8954-200-7, 64 blz., April 2010, Fries
Gewicht: 120 gram.

e-Boek (ePub): € 5.00

ISBN: 978-90-8954-382-0, geïllustreerd, April 2010, Fries

Uitgever: Uitgeverij Elikser

trefwoorden: TDE, Nije biblioteek, Friese klassieker, nostalgy, heitelân, Ynje, bekroand

Prachtige mankelike novelle oer langst nei Fryslân

Foar Aent Obma, boeresoan en opgroeid op de famyljepleats oan it Dokkumer Djip, is Fryslân yn syn jonge jierren te lyts. Hy swalket de hiele wrâld oer en fia Amearika bedarret er yn Ynje. Pleage troch ûnwennigens komt er nei in fearnsieu in simmer lang werom yn it Heitelân. Aent fynt byld en wêzen fan Fryslân en benammen fan it boerelibben út syn jeugd werom, sa’t dy yn syn dreamen, de lange jierren om utens, fêstset en idealisearre binne.
De novelle Simmer ferskynde earst trije jier nei de dea fan Nyckle Haisma yn it literêre tydskrift De Tsjerne. By gelegenheid fan de Fryske Boekewike 1948 waard it útjûn as boekewikegeskink. Yn itselde jier krige de skriuwer foar Simmer postúm de Gysbert Japicxpriis. Hy wie de twadde auteur dy’t de priis krige.
Dit boek is de werútjefte fan de earste printing út 1948.

Nettsjinsteande syn altemets kosmopolityske ynslach soe it Haisma nea net slagje om him oan tsjoen en byld fan Fryslân te ûntwinen.
Klaes Dykstra yn Lyts hânboek fan de Fryske literatuer

Haisma hat hast deselde jefte as Obe Postma. Mei it bleate neamen fan ’e dingen kin er stimming oproppe.
Ype Poortinga yn Frysk en Frij

Inkijkexemplaar:

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.