In delgeande tiid

Willem Verf

In delgeande tiid

paperback/ gebrocheerd: € 15.50

ISBN: 978-90-8954-195-6, 144 blz., April 2010, Fries
Gewicht: 202 gram.

e-Boek (ePub): € 6.00

ISBN: 978-90-8954-409-4, April 2010, Fries

Uitgever: Uitgeverij Elikser

trefwoorden: TDE, Nije biblioteek, Friese klassieker, jongerein, kânsearmen, plysjeferhalen

Plysjeferhalen oer kansearme jongeren

In delgeande tiid is in bondel mei ferhalen oer de jongerein dy’t as kânsearm, drop-outs of rânegroepjongeren typearre wurdt. De ferhalen spylje yn in minne tiid as benammen sokke jongeren yn in útsichtleaze situaasje bedarje, sawol finansjeel as sosjaal en maatskiplik. Troch harren problemen komme hja geregeldwei yn oanrekking mei de plysje.
Foar de ferhalebondel krige Willem Verf de earste kear dat dy útrikt waard de provinsjale Fedde Schurerpriis foar debutanten. Dit boek is de werútjefte fan de earste printing út 1983.

Willem Verf liket in ‘bliuwer’ te wurden yn de rûnte fan Fryske auteurs. En ien mei in eigen plak (lofts fan ’e midden) dat er sels skjinmakket.
Tineke Steenmeijer-Wielenga yn de Leeuwarder Courant

De persoanen yn In delgeande tiid binne gjin plastik poppen, nee, troch Verfs goede psychologyske tekeningen binne it libbene en realistyske persoanen wurden.
Eeltsje Hettinga yn De Nije

Dit is in boek om wiis mei te wêzen. Aardich is ek dat der foar de feroaring werris in Fryske literêre priis goed te plak komt.
Trinus Riemersma yn De Kul (omstavere)

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.