It Jubeljier

Simke Kloosterman

It Jubeljier

paperback/ gebrocheerd: € 21.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-90-8954-159-8, 440 blz., April 2010, Fries
Gewicht: 604 gram.

Uitgever: Uitgeverij Elikser

trefwoorden: TDE, Nije biblioteek, Friese klassieker, Frânske tiid, famyljestriid, leafde, wâlden

Histoaryske roman oer striid en leafde

Dizze roman spilet yn de Frânske tiid, it tiidrek 1793-1813. Simke Kloosterman beskriuwt de striid tusken twa Ljouwerter famyljes, dy’t op ’en fûlsten wurdt as de Oranjelju en de Frânskgesinde Patriotten each yn each komme te stean. Ien fan har is Ripperda, dy’t it lân út moat om’t er in Oranjeklant is. Oan de ein fan de Frânske tiid komt er werom en trout mei syn grutte leafde, de widdo fan de patriot Fan Rhee. De stêd Ljouwert en de Fryske Wâlden foarmje it skildereftige dekôr by it ferhaal. In part spilet yn Ingelân en Dútslân.
Yn it neiwurd jout de besoarger in oersjoch fan wat de krityk fan it boek sein hat: it boeit troch syn opset en de (natuer)beskriuwings, mar de histoaryske foarstelling is net altyd korrekt en de al te dúdlike foarkar foar de Oranjepartij stiet de dramatyske spanning yn ’e wei.
Dit boek is de werútjefte fan de fjirde printing, ferskynd yn 1994. It neiwurd is fan Ph.H. Breuker.


It is in te priizgjen besykjen fan juffer Kloosterman, in tiidrek fan it ferline, en dat sok in wichtich en nijsgjirrich tiidrek, yn syn epyske gong en dramatyske konflikt te beskriuwen.
E.B. Folkertsma nei it ferskinen fan de earste printing yn 1927

Dizze histoaryske roman is in monumint fan taal en in monumint fan sfearbeskriuwing. Dat jildt sawol de natuer- as de lokaasjebeskriuwing.
Jan Jongsma yn it Nieuwsblad voor Noordoost-Friesland

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.