Ta him dyn begearte

Ypk fan der Fear

Ta him dyn begearte

paperback/ gebrocheerd: € 21.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-90-8954-182-6, 432 blz., April 2010, Fries
Gewicht: 614 gram.

e-Boek (ePub): € 8.50

ISBN: 978-90-8954-378-3, April 2010, Fries

Uitgever: Uitgeverij Elikser

trefwoorden: TDE, Nije biblioteek, Friese klassieker, Gaasterlân, feantersfamylje, natuer, drama

Twongen houlik yn boerefamylje

Ta him dyn begearte jout it ferhaal fan Hylck, dochter fan in earme feantersfamylje fan de Kúnder. Hja wurdt as faam útbestege op Stoffelsma’s pleats yn Gaasterlân. Boer Barre Stoffelsma ferballet de leafdesrelaasje tusken Hylck en syn soan Siertsje. Hy twingt Siertsje ta in houlik mei Hinke, in frou út in ryk boerelaach, mar mei in miswoeksen lea. Hylck moat fierder mei de boerefeint Gerke foar wa’t se gjin leafde opbringe kin. Hylck bliuwt in bûtensteander yn de mienskip.
Ta him dyn begearte wie de earste fan in rige romans dy’t Lipkje Post-Beuckens skreau ûnder it pseudonym Ypk fan der Fear. It boek tsjûget fan har grutte leafde foar Gaasterlân.
Dizze útjefte is de werútjefte fan de fjirde printing út 1999. It neiwurd is fan Ph.H. Breuker.


De skriuwster ropt de elemintêre macht fan de ierde en de geast fan it lân sels op, dy’t dit folk beynfloedzje en behearskje. It drama fan de natuer is ûnferbrutsen ferbûn mei it drama fan de minsken.
Inne de Jong yn de Stim

Fan der Fear makket Hylck har konkurrinte Hinke, in ferwoeksen frommeske, likegoed ta slachtoffer fan de hurde wetten fan de wrâld.
Jabik Veenbaas yn de Leeuwarder Courant

Ypk fan der Fear skrillet net tebek foar it rikken nei de heechste ekstase en it delgean yn de djipste ôfgrûn fan fertwifeling by har haadpersoanen.
Tiny Mulder yn it Friesch Dagblad.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.