De roekkat

G. Willem Abma

De roekkat

paperback/ gebrocheerd: € 15.95

ISBN: 978-90-8954-176-5, 182 blz., April 2010, Fries
Formaat: 20.0 (h) x 12.5 (b) x 1.6 (d) cm. Gewicht: 248 gram.

e-Boek (ePub): € 7.00

ISBN: 978-90-8954-369-1, April 2010, Fries

Uitgever: Uitgeverij Elikser

trefwoorden: TDE, Nije biblioteek, Friese klassieker, puber, frijmoedich, bekentenisroman, syktocht

Frijmoedige roman oer opgroeiende puber

Dizze bekentenisroman giet oer Heerd Hissema yn syn gymnasiumjierren en is it ferfolch op De oantaasting út 1983. It boek kin dêr goed los fan lêzen wurde. Heerd is in ienselvige jonge dy’t in knau krigen hat fan it slim otterdoks fermidden om him hinne. ‘Roekkat’ is de namme dy’t er jûn hat oan in kweade dreamferskining dy’t mei syn praat Heerd syn hannel en wannel beynfloedet. De roekkat wurdt sjoen as ien fan Abma syn bêste romans. It boek waard yn de jierren tachtich de ynset fan in diskusje oer de aktualiteit fan de psychologyske roman. Foar de iene ‘in hichtepunt yn de lêste tsien jier’, foar de oare ‘in oerstallich boek’.
Dit boek is de werútjefte fan de earste printing út 1986.


De roekkat is in wurk fan grutte ynset, fan sterke foarmjouwing en fan in foarbyldige leafde foar it detail.
Anne Wadman yn Frysk en Frij

In ferslach fan in puber oer syn libbensfaze tusken likernôch 13 en 19 jier, mei eigen eagen sjoen, út eigen gefoelens wei ferteld. Dat hâldt ek yn dat it hjir en dêr skokkend is, dat it frijmoedich is [...]’
Rients de Boer yn it Friesch Dagblad

De roekkat is in Fryske roman, en in bêsten ien. Der is yn Fryslân altyd om goede romans frege en oan dy frage is yn de see fan tiid dy’t wy ‘nei de oarloch’ neame in inkelde kear foldien.
Jan Wybenga yn de Leeuwarder Courant

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.