Finzen tusken libben en dea

Jildou Elgersma

Finzen tusken libben en dea

paperback/ gebrocheerd: € 12.95

ISBN: 978-90-8954-154-3, 79 blz., April 2010, Fries
Gewicht: 146 gram.

Uitgever: Uitgeverij Elikser

trefwoorden: Depressie, regenboog, licht, hulp, Wommels, jong, koud, duister, hoop

Earlike fersen oer depresje reitsje it hert

Stean ik foar de spegel
is it krekt as stoarret
in frjemd my oan.

Brûk ik myn stim
is it krekt as harkje
ik nei in oar.

Ik bin mysels en dochs ek net.

Jildou Elgersma bondelt yn dit boek fersen oer in swiere perioade yn har libben. De tiid dat it tsjuster en kâld wie en se gjin diel krije koe oan it libben om har hinne. Yn it begjin fan de bondel oerhearsket it tsjuster, mar geandewei wurdt it stadich wer ljocht.
Jildou jout har tinzen earlik en hiel dúdlik wer, soms mar mei inkele pinnestreken. Har bondel rekket je yn it hert, omdat se wurden fûn hat foar har fertriet en pine, mar ek foar de kleur, dy’t it libben stadich wer kriget.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.