Swart op wyt

Akky van der Veer

Swart op wyt

paperback/ gebrocheerd: € 15.50

ISBN: 978-90-8954-194-9, 164 blz., April 2010, Fries
Gewicht: 226 gram.

e-Boek (ePub): € 6.00

ISBN: 978-90-8954-408-7, April 2010, Fries

Uitgever: Uitgeverij Elikser

trefwoorden: TDE, Nije biblioteek, Friese klassieker, deiboek, syktocht, mem en dochter

Syktocht famke fan sechstjin nei harsels

Femke is de dochter fan Ida, dy’t har krige doe’t se santjin wie. Wa’t har heit is wit se net, en Ida wol it net fertelle. Femke groeit op by Beppestyn, Ida har mem. As famke fan sechtsjin begjint Femke ‘yn opdracht fan har horoskoop’ in deiboek te skriuwen. Dêr docht se ferslach yn fan de syktocht nei harsels en alles wat in puber dwaande hâldt. Beppestyn hat in kosthûs en Femke en de trije kostgongers groeie op as in húshâlding. As Femke har oarepake kontakt mei har siket komt se te witten wat mem net fertelle woe. Dat jout har grûn ûnder de fuotten en iepenet it kontakt mei Ida. Fan Swart op wyt ferskynde in Nederlânske oersetting. Dizze twadde printing is de werútjefte fan de earste printing út 1985.

It boek is tige lêsber troch de humor en de linige taal dêr’t de problemen mei delset wurde. [...] Ditsoarte boeken lit jonge minsken fiele, dat ek Fryske boeken by de tiid wêze kinne.
Jant van der Weg yn it Friesch Dagblad

De stijl is niet echt die van een dagboek. Daarvoor wordt er te uitgebreid en te vaak naar het verleden teruggegrepen. Van der Veer schreef meer een ik-verhaal, dat is ingedeeld in elf opeenvolgende dagen. In de toon overheersen afstandelijkheid en een droge soort humor. [...] Het is deze terloopsheid en nuchtere Friese instelling die Zwart op wit behoedt voor melodrama...
Bregje Boonstra yn NRC Handelsblad

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.