Hauk en hazze

Wilco Berga

Hauk en hazze

paperback/ gebrocheerd: € 13.95

ISBN: 978-90-8954-179-6, 102 blz., April 2010, Fries
Gewicht: 148 gram.

e-Boek (ePub): € 6.00

ISBN: 978-90-8954-437-7, April 2010, Fries

Uitgever: Uitgeverij Elikser

trefwoorden: TDE, Nije biblioteek, Friese klassieken, leafde, spanning, Fedde Schurerpriis, ûnrêst

Novelle oer freonskip tusken in man en in famke

In man fan hast fjirtich giet út Amsterdam werom nei Fryslân en set him nei wenjen op in pleatske oan de Sleattemermar. Hy wit eins net wat er wol. Hy skriuwt brieven oan froulju, oan Groesjenka foaral, in Russyske dy’t er yn Ruslân moete hat. En dêr is Geke, it buorfamke fan tolve mei wa’t er in soad oplûkt en it boek De vlucht van de havik lêst. As Groesjenka, dy’t twa jier neat fan har hearre litten hat, nei Nederlân komt, lit Geke har net mear sjen. Mar wol fine Groesjenka en de man hieltyd deade fûgels op it hiem. Hy hat wol in fermoeden fan wa’t dy ôfkomstich binne. It boek waard yn 1996 bekroand mei de Fedde Schurerpriis, de debútpriis fan de Provinsje. Dit boek is de werútjefte fan de earste printing út 1993.

Berga is erin geslaagd een gave novelle te schrijven, vol ingehouden spanning, over een volkomen natuurlijke vriendschap tussen een man en een meisje.
Jelle van der Meulen op syn Friese Literatuursite

Hauk en hazze is in libbenswaarm ferhaal, ynhâlden skreaun, sûnder sentimintele effekten en prachtich fan sfear.
Piter Terpstra yn De Strikel

Yn syn jonge jierren kriget de haadpersoan fan Hauk en hazze te hearren dat er earst mar immen wêze moat as er meiprate wol. Immen – en dus net nimmen – wêze, sa soe it tema fan Berga syn nijste literêr produkt omskreaun wurde kinne.
Jelle Krol yn de Leeuwarder Courant

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.