Floaris en Blankefloar

Diederik van Assenede

Floaris en Blankefloar

paperback/ gebrocheerd: € 15.95

ISBN: 978-90-8954-143-7, geïllustreerd, 144 blz., December 2009, Fries
Gewicht: 200 gram.

Uitgever: Uitgeverij Elikser

vertaald door: Klaas Bruinsma

trefwoorden: Liefde, geloofsstrijd, middelnederlandse tekst, klassieker, gedicht, reis

Liefde overwint in middelnederlandse klassieker

Dit is it leafdesferhaal fan Floaris en Blankefloar, de reade roas (it fjoer fan de leafde) en de wite leelje (de reine ûnskuld). It ferhaal fan de leafde tusken twa jonge minsken fan in ferskillend leauwen: Blankefloar is Kristinne, Floaris is fan moslim komôf. Troch alle tsjinwurking fan Floaris syn âlden hinne bliuwe Floaris en Blankefloar inoar trou en Floaris ûndernimt in nuodlike reis om syn leafste werom te krijen. Ek as hja inoar werfûn hawwe, is’t gefaar noch net geweken en stiet harren libben sels even op it spul. Lokkich beslacht alles goed oan ’e ein.
Troch alle ieuwen hinne hawwe minsken niget hân oan de histoarje fan Floaris en Blankefloar. Mei dêrby de tsjinstelling kristlikheid-islam is it ferhaal yn dizze tiid ek noch wer tige aktueel.
Klaas Bruinsma hat op treflike wize it middelnederlânske gedicht oerset yn flotrinnende, hjoeddeisk-Fryske fersrigels. In juwieltsje foar Fryslân en de Fryske bibleteek.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.