The Emar Lexical texts

Part 1, 2 and 3

Merijn Gantzert

The Emar Lexical texts

paperback/ gebrocheerd: € 56.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-90-8666-091-9, 892 blz., September 2008, Engels
Formaat: 21.0 (h) x 14.8 (b) x 4.2 (d) cm. Gewicht: 1100 gram.

Uitgever: Boekenplan

trefwoorden: spijkerschrift taalgeschiedenis

beschrijving

Dit driedelig werk werd geschreven in het kader van de eerste fase van het onderzoeksproject ‘Kennisoverdracht en cognitie in een spijkerschriftcultuur’ van de Universiteit Leiden.
Onder supervisie van Professor W.H. van Soldt van de vakgroep Talen en Culturen van Mesopotamië en Anatolië beoogt dit project de filologische ontsluiting en sociaal-theoretische interpretatie van de schoolteksten die werden overgeleverd in de westelijke periferie van de Mesopotamische schriftcultuur gedurende de Late Bronstijd (Syrië-Anatolië ca. 1500-1200 v.Chr.).

De bijdrage van The Emar Lexical Texts aan dit project is het onderzoek van de lexicale teksten, d.w.z. van de kleitablet lijsten gebruikt in de eerste fase van het schrijversonderricht, gevonden bij opgravingen in de oude stad Emar. In de periode in kwestie (een betrekkelijk kort tijdsbestek ca. 1200 v. Chr.) werd deze stad bestuurd door de Hettitische vice-koningen van Karkemish en was Emar een belangrijk handelsknooppunt aan de Eufraat in Syrië. Het lexicale tabletten materiaal, vrijwel geheel afkomstig uit één enkel archief van één schooltje met een beperkt aantal vaak met naam bekende leraren en leerlingen, geeft een waardevolle momentopname van een zeer oude kennistraditie. De binnen die traditie eeuwenlang getrouw overgeleverde woord- en tekenlijsten gaan enerzijds terug op voorlopers uit de vroegste periode van schriftgebruik in Mesopotamië en bewaren een schat aan kennis van het Sumerisch - de belangrijkste Mesopotamische geleerdentaal - dat al rond 2000 v.Chr. als gesproken taal was uitgestorven. Anderzijds bevatten de Emar lijsten variaties in vorm en inhoud die kenmerkend zijn voor de periferie van de Mesopotamische schriftcultuur en speciaal voor de Syrische spijkerschrifttraditie.

Het filologisch onderzoek van de lexicale lijsten uit Emar geeft aanleiding tot een confrontatie met een aantal wetenschappelijke mysteries. De volgende uitdagende vragen worden aan de orde gesteld: Hoe werden deze lijsten buiten het Mesopotamische hartland overgeleverd? Wat was de relatie van het gesproken met het geschreven woord in de Mesopotamische cultuur? Waarom had in de Mesopotamische ‘schriftwetenschap’ geschreven kennis steeds de vorm van een lijst? In de volgende fase van het onderzoeksproject komen ook meer algemene sociaal-wetenschappelijke en wetenschapsfilosofische vragen aan bod, zoals: Welke sociale en culturele mechanismen kunnen de ontwikkeling van de opmerkelijk lange duur en speciale vorm van de schriftcultuur in de westelijke periferie verklaren? Wat was de aard van die schriftcultuur in vergelijking met latere, alfabetische schriftculturen? Wat is de epistemologische verhouding tussen het oude Mesopotamische kennissysteem en de moderne wetenschap? De eerste drie delen van The Emar Lexical Texts hebben tot doel de wetenschappelijke basis te leggen die nodig is om een antwoord te zoeken op die vragen. Om dit doel te bereiken wordt het lexicale tekstcorpus uit Emar aan een gedegen filologische en structuralistische analyse onderworpen.

Deel 1 geeft de volledige teksteditie van alle teksten afzonderlijk, voorzien van een uitgebreid referentiesysteem verwijzend naar parallelle teksten uit andere periodes en vindplaatsen alsmede een notenapparaat met referenties naar relevante vakliteratuur. Deel 2 geeft een zgn. compositie-editie van de opeenvolgende soorten lijsten die in het schrijversonderwijs aan bod kwamen. Deze compositie-editie voorziet in gebonden transscripties en vertalingen alsmede een systematisch referentiesysteem en aantal bijlages t.b.v. teksthistorisch onderzoek. Deel 3 tenslotte geeft een ‘structurele analyse’ waarin eerst de vorm en inhoud van elk soort lijst worden onderzocht in relatie tot elkaar en daarna alle lijsttypen typologisch met elkaar worden vergeleken. Speciale aandacht wordt verder besteed aan aan de ‘redactionele noten’ die de schrijvers plachten toe te voegen aan hun werk en aan de historische positie van de Emar lijsten binnen de wijdere Mesopotamische lexicale traditie. Door een systematische beschrijving van het Emar materiaal m.b.v. deze innovatieve methode kunnen een aantal waardevolle conclusies worden getrokken m.b.t. de dydactische techniek van de schoolteksten en m.b.t. het soort ‘wetenschap’ beoogd door de Mesopotamische geleerden.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.