Nei de top

Seis ferhalen fan ferneamde Friezen

Douwe KootstraElske KampenLida DykstraPaul van DijkJelle BangmaJanny van der Molen

Nei de top

paperback/ gebrocheerd: € 8.95

ISBN: 978-94-6365-057-1, 64 blz., May 2018, Fries
Formaat: 21.5 (h) x 14.5 (b) x 0.7 (d) cm. Gewicht: 112 gram.

Uitgever: Uitgeverij Elikser

trefwoorden: Frysk, jeugd, ferhalen, ferneamde Friezen, LêsNo-projekt, fuortset ûnderwiis, game, US: Lân fan Taal

Seis oansprekkende ferhalen oer ferneamde Friezen

Yn Nei de top fertelle seis skriuwers ferhalen oer seis ferneamde Friezen: Abe Lenstra, Maurits Escher, Mata Hari, Grutte Pier, Eise Eisinga en Doutzen Kroes. Se binne yn opdracht skreaun foar it LêsNo-projekt, in lêsbefoarderingsprojekt foar de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis.
De ferhalen slute oan by de game US: Lân fan Taal, ûntwikkele troch Grendel Games, yn gearwurking mei de Afûk en de Fryske Akademy. US: Lân fan Taal is in game oer de stêd Ljouwert, dy'tst op dyn smartphone spylje kinst. Slagget it dy om de kontrôle oer Ljouwert te krijen en dêrmei it geheim te ûntraffeljen?

Inkijkexemplaar:

Figuren/plaatjes:


Achterkant
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.