de boeken van Ep van Hijum:

Berne 29 aug. 1951, troud mei Reny, trije bern: Durk, Dieuwke en Elbrich (sjoch bleate sokken).
Hobbys: natuer, fotografy, tekenje en skriuwe.
Berop oant 1 april 2015: direkteur/bestjoerder fan in Stichting yn it basisûnderwiis.
Oant no ta ha ik fjouwer boeken skreaun.
Ik meitsje boeken fan ferhalen dy’t ik sels belibje of dy’t ik heard ha fan bern. Fansels meitsje ik it dan moaier as dat it wie.
Fan Bleate sokken en Kaugomkoppen giet oer myn eigen trije bern. De jongste dochter (Elbrich) komt alle kearen mei in ferhaal thús en dêrfan meitsje ik dan in (swets)ferhaal. Jûns lês ik it ferhaal foar en dan ropt Elbrich hieltyd: ‘Nee, sa wie it net! It wie...’

De grizelpakken fan Master Jongstra giet oer in nuvere master, en Muoike Klaptút is in ferhaal út dat boek mei dy titel. Se jout fan dy fette klaptuten mei in soad gefliber. Beuh.

In brêge fan rommel giet oer Rik dy’t in brêge makket oer in sleat. Net in gewoane brêge, mar in hiel spesjale.

No’t ik hast út it wurk bin, krij ik wat mear tiid. En der sitte allegear ferhalen yn de holle, dy’t derút moatte. Ferhalen oer Nynke en Femke, de bern fan Elbrich, mar ek oer sa’n soad oare bern. Ferhalen foar bern… want wat is der no moaier as bern?
Contact met deze auteur

Van Ep van Hijum verscheen bij BoekenRoute:

“Muoike Klaptut en oare koarte ferhalen”
paperback/ gebrocheerd: € 7,50
Groep 7 hat syn nocht fan dy saaie ûnderwerpen as "Het donkere bos" foar in...