de boeken van Riemkje Hoogland-Pitstra:

Ik ha mear as 40 jier yn it ûnderwiis wurke, mar ik bin noch lang net klear mei skriuwen! Ik rjochtsje my foaral op aktiviteiten foar jongere bern.
Ik skriuw ek boartlik Frysk lesmateriaal foar pjutten en beukers lykas de Sânglêsrige en Studio F. Én Hylper lesmateriaal foar de basisskoalle yn Hylpen.
Yn gearwurking mei Auck Peanstra lit ik Tomke, Romke, Kornelia en Yana Yu allegear aventoeren belibje yn ferhalen, boekjes op rym, Tomke-útstjoerings op Omrop Fryslân en ferhaaltsjes op www.Tomke.nl.
Ek ha ik in Sinteklazefoarstelling skreaun en ferskate Tomkefoarstellings. By guon foarstellings spylje ik sels in haadrol.
Ik fersoargje ek âlderjûnen op pjutteboartersplakken en bernedeiferbliuwen yn it ramt fan meartaligens. Myn Tomkeferhalen binne dan faak it útgongspunt.
Oare boeken fan my binne bygelyks:
Marten de Mûs: Dêr is Marten… en Dêr is Marten wer;
Professor Sneup Snoad;
Jord wint in priis;
Poef de boef, Poef wol in jas en Poef en de wyn;
‘Ikke’;
Mentha Minnema en it wettermystearje;
Grutte Giele en Lytse Loer.

Ek wurke ik mei oan in krystboek en oan in foarlêsboek foar lytskes.
Contact met deze auteur

Van Riemkje Hoogland-Pitstra verscheen bij BoekenRoute:

“Mentha Minnema en it keldermystearje”
paperback/ gebrocheerd: € 7,50
Mentha Minnema hat in spannende hobby: se hat in goeie noas foar dingen dy't...