de boeken van Margryt Poortstra:

Margryt Poortstra (1953) waard grut yn Arum en wurke yn Ermelo yn de swaksinnigesoarch. Poortstra boude in omfangryk literêr oeuvre op fan romans, ferhalen en gedichten. Har wurk is subtyl, helder en sterk fan psychology. De haadpersonaazjes binne hast altyd froulju. Har lêste publikaasje is Kofje ferkeard út 2011.
Contact met deze auteur

Van Margryt Poortstra verscheen bij BoekenRoute:

“Minskebern”
paperback/ gebrocheerd: € 14,50
Twa minskebern spylje yn dizze roman in grutte rol. Maart is oan ’e ein fan...

 

 

Margryt Poortstra