de boeken van Elmar Kuiper:

Elmar Kuiper, (Snits, 23 febrewaris 1969 ), is in Fryske dichter, skilder, fideofilmer en perfoarmer. Neidat hy earst in jier of wat as psychiatrysk ferpleechkundige wurke hie, studearre hy yn 1998 ôf oan de Kunstakademy Minerva yn Grins. Fan byldzjend keunstner waard er wurdkeunstner, yn syn wurken kamen geandewei mear teksten. Op it lêst waarden de teksten keunstwurken op harsels.
Syn earste fersen ferskynden yn 2001 yn Hjir en it ynternettydskrift Kistwurk. De bondel Hertbyt ferskynde yn 2004. De bundel is yn 2005 nominearre foar de Fedde Schurerpriis, de troch de provinsje Fryslân ynstelde priis foar debutanten. Syn twadde bundel wie de twatalige blomlêzing Roep de Rottweiler op! / Rop de Rottweiler op! (2006). Yn de bundel stean in oantal troch Jabik Veenbaas útsochte en troch him yn it Nederlânsk oersetten gedichten fan Kuiper. Syn twadde Fryske bundel, Ut namme van mysels, ferskynde ein 2006. De gedichten yn dy bundel binne persoanliker en minder abstrakt as dy yn Hertbyt. Kuiper dichtet oer universele begrippen as leafde, dea, fertriet en rouferwurking. Yn jannewaris 2007 publisearre it ynternasjonale literêre tydskrift Poetry Wales trije troch Susan Massotty yn it Ingelsk oersetten gedichten fan Elmar Kuiper. Yn 2011 ferskynde fan him de bondel Granytglimkes. Hy wûn ferskillende kearen in Rely Jorritsmapriis en yn 2010 kaam fan him it toanielstik De fûgels fan fantasia út.
Contact met deze auteur

Van Elmar Kuiper verscheen bij BoekenRoute:

“De lytse kannibaal”
paperback/ gebrocheerd: € 14,95
‘De lytse Kannibaal’ is in toanielstik, in tragykomeedzje yn twa bedriuwen,...

 

“De lytse kannibaal”
e-Boek (PDF): € 6,50
‘De lytse Kannibaal’ is in toanielstik, in tragykomeedzje yn twa bedriuwen,...

 

 

Elmar Kuiper