de boeken van Gadso Coopmans:

Gadso Coopmans (1746-1810) waard berne yn it ferneamde Coopmanshûs yn Frjentsjer. Hy studearre medisinen en filosofy oan de Akademy yn syn bertestêd, en waard dêr, lykas syn heit, heechlearaar yn de medisinen. Fanwegen syn patriottyske sympatyen waard hy letter út dizze funksje ferdreaun. Hy flechte nei Aken, en swalke in oantal jierren troch ferskate Europeeske lannen. Oeral dêr’t hy kaam waard hy tige wurdearre, kaam by in oantal foarsten yn tsjinst as liifarts en krige oanstellingen as heechlearaar yn de skiekunde.
Gadso Coopmans wie in tige leard man. Mar syn grutte namme tanket hy oan syn ferneamdens as Latynsk dichter.
Contact met deze auteur

Van Gadso Coopmans verscheen bij BoekenRoute:

“Fersen fan en foar Gadso Coopmans”
paperback/ gebrocheerd: € 15,50
Gadso Coopmans (1746-1810) waard berne yn it ferneamde Coopmanshûs yn Frjentsjer....