de boeken van Pyt van der Burg:

Soan fan Jan Linses van der Burg (de skriuwer fan ‘It Heitelân’) waard berne 8 sept. 1893 te Boazum, en ferstoar 16 febr. 1922 te Jelsum.
Fan hûs út Fries en Frysksinnich, rekke er oan it skriuwen nei in swiere sykte en ûnder ynfloed fan de Jongfryske beweging.
Syn fersen waarden skreaun fan 1918-21, en ferskynden foar it grutste part yn ‘Frisia’.
Om har Fryskens en suverens hat de Fryske Bibleteek besletten se te sammeljen, yn tankber oantinken oan de skriuwer.
Contact met deze auteur

Van Pyt van der Burg verscheen bij BoekenRoute:

“Samle fersen”
paperback/ gebrocheerd: € 13,95
No is it heechste lok my jûn, Dat ea in minske op ierde fûn; Ik fiel it...

 

 

Pyt van der Burg