de boeken van Herre Gjerrits van der Veen:

Hjerre Gjerrits van der Veen (Grou 1816 - Moarmweld 1887) wie skoalmaster te Dunegea en Driesum. Al yn syn Grouster tiid begûn er mei it skriuwen fan literêre teksten, en dêr is er ek al syn libben mei trochgien. Dochs kaam letter de sjoernalistyk op it foarste plak. Oer fan alles hat er syn ljocht skine linen.
Syn literêre wurk kaam dêrby wol wat yn ’e knipe. De Kaartlizzer is it iennige dat der útkipt, in wurk dat syn tiid hûndert jier foarút wie.
Contact met deze auteur

Van Herre Gjerrits van der Veen verscheen bij BoekenRoute:

“De Kaartlizzer”
e-Boek (ePub): € 5,50
De Kaartlizzer (1856) fertelt in skiednis fan begearte en bedroch dy't him...

 

 

Herre Gjerrits van der Veen