de boeken van Sjoerd D.A. Bakker:


Contact met deze auteur

Van Sjoerd D.A. Bakker verscheen bij BoekenRoute:

“Friezen yn ’e frjemdte”
gebonden: € 75,00
It nei 1850 ôfnimmen fan de wurkgelegenheid yn de lânbou, de yndustrialisaasje...