de boeken van Homme Eernstma:

Feijo Schelto Sixma Baron van Heemstra, Den Haach, 1916 – It Hearrenfean, 1999. Keunsthistoarikus; ryksamtner en learaar; oersetter by de EEG; oprjochter fan in fertaalburo foar minderheden yn Amsterdam. Publisearre wittenskiplike stúdzjes yn it Frysk, Hollânsk en Frânsk; ûnder de skriuwersnamme Homme Eernstma nêst Leafdedea ek Marginale Minsken (1968), Ook dit gaat voorbij (1985) en Roman Hagois (1998).
Contact met deze auteur

Van Homme Eernstma verscheen bij BoekenRoute:

“Leafdedea”
paperback/ gebrocheerd: € 13,95
Wibe Baron van Holdinga, fan heitekant út in Frysk adellik laach en fan memmekant...

 

 

Homme Eernstma