de boeken van Simen Oetie:

Simen Oetie is de Fryske skriuwersnamme fan Simen de Jong. Hy is berne yn Wânswert (doarp). Hy begûn pas nei it ferstjerren fan syn heit yn 2001 te skriuwen (E.S. de Jong, fan û.o. Romke en Romke dûkt ûnder) Earder ferskynden neist koarte ferhalen ûnder oare de parabel Een geur van verlangen en de romans De lêste halte en TWEE (mei Klaas Rusticus).
Contact met deze auteur

Van Simen Oetie verscheen bij BoekenRoute:

“It libben in dream”
paperback/ gebrocheerd: € 16,95
“De minsken om him hinne sieten ek yn harren sels keard, hja swijden en wannear’t...

 

 

Simen Oetie