de boeken van Geart fan der Mear:

Geart van der Meer (b. 1944 Toppenhuzen) studearre Ingelsk en Frysk yn Grins en wurke fan 1970 oant 2009 bij it Ingelsk Ynstitút fan de Grinzer universiteit, mei in ûnderbrekking fan fiif jier (1985-1990) doe’t er oan dyselde universiteit bij it Frysk Ynstitút wurke. Fan 1976 oant 1982 wie er redakteuren by Trotwaer. Yn 1984 ferskynde syn dichtbondel Skûl bij Hanklit, en yn 1987 in bondel mei 25 sonnetten, Winterkriik. Yn 1985 promovearre er op in proefskrift oer de ‘brekking’ yn it Frysk. Hij levere de Fryske oersetting fan de opera Rixt fan Henk Alkema. Nêst taalwittenskip, mei de lêste goed 17 jier foaral de leksikografy, hat ek it oersetten altyd syn niget hân. Yn 2009 ferskynde It Paradys Ferlern, syn metryske oersetting fan it ferneamde Paradise Lost fan John Milton (1674), it epos oer de sûndefal yn it paradys. Ein dit jier sil nei alle gedachten syn oersetting klear wêze fan de Idylls of the King, Alfred Tennyson syn 19-ieuske bewurking fan de midsieuske ferhalen oer Kening Artur.
Contact met deze auteur

Van Geart fan der Mear verscheen bij BoekenRoute:

“Sulver en minsken”
paperback/ gebrocheerd: € 29,50; e-Boek (ePub): € 8,50
'Der is gjin frede en gjin rêst bij de ûntjouwing fan saaklike belangen. Dy...

 

“Fier fan alle drokte”
paperback/ gebrocheerd: € 28,25; e-Boek (ePub): € 9,50
Far from the madding crowd (1874) is it fjirde boek fan Thomas Hardy en it...

 

“It geheim fan Lord Jim”
paperback/ gebrocheerd: € 27,95; e-Boek (ePub): € 8,50
LORD JIM (1900) Stel, jo binne (noch mar sa'n 23-24 jier âld) earste stjurman...

 

“Obe Postma - In libben dat bloeide nei syn aard”
paperback/ gebrocheerd: € 34,95; e-Boek (ePub): € 9,50
In libben dat bloeide nei syn aard is in twillingboek oer it libben en wurk...

 

“David Copperfield”
paperback/ gebrocheerd: € 37,95; e-Boek (ePub): € 14,95
DAVID COPPERFIELD (1850) is mij fan al myn boeken it dierberst, skreau Charles...

 

“De Tiidmasine”
e-Boek (ePub): € 7,50
Herbert George Wells (1866-1946) wie in bysûnder produktyf skriuwer, en is...

 

“De Tiidmasine”
paperback/ gebrocheerd: € 13,95
Herbert George Wells (1866-1946) wie in bysûnder produktyf skriuwer, en is...

 

“De griene ierde”
paperback/ gebrocheerd: € 41,50; e-Boek (ePub): € 17,50
Free stie op it punt de melkamers te heljen fan it droechrak bij de hikke,...

 

“De val van Camelot”
paperback/ gebrocheerd: € 24,95
DE VAL VAN CAMELOT is een cyclus van twaalf verhalende rijmloze gedichten....

 

“De fal fan Camelot”
paperback/ gebrocheerd: € 24,95; e-Boek (ePub): € 14,50
DE FAL FAN CAMELOT is in syklus fan tolf ferheljende gedichten. Tennyson beskriuwt...

 

“Tess fan de D'Urbervilles”
paperback/ gebrocheerd: € 28,25
Tess is bij it begjin fan it ferhaal in ienfâldich kreas famke fan 16 jier...

 

 

Geart fan der Mear