de boeken van Anne Wadman:

Anne Wadman (1919-1997) joech al ier bliken fan syn niget oan muzyk, literatuer en it Frysk. Hy studearre Nederlânsk oan ’e Universiteit fan Amsterdam en wurke lange tiid by it ûnderwiis. Hy waard ien fan de meast produktive Fryske skriuwers en kritisy. Twa kear krige er de Gysbert Japicxpriis, yn 1952 en 1989. Hy seach himsels lykwols net as in suksesfol skriuwer. Joke Corporaal socht út hoe’t dat kaam yn in stúdzje oer syn libben oant 1963, mei as titel Grimmig eerlijk, ferskynd yn 2009.
Contact met deze auteur

Van Anne Wadman verscheen bij BoekenRoute:

“De oerwinning fan Bjinse Houtsma”
paperback/ gebrocheerd: € 15,50
Hindrik Visser is in artistike doarps-haadûnderwizer en dirigint fan de pleatslike...

 

“De frou yn ’e flesse”
paperback/ gebrocheerd: € 15,95; e-Boek (ePub): € 6,50
Yn De frou yn ’e flesse, Wadman syn fyftjinde roman, foarmet foar it earst...

 

“Oer oarmans en eigen”
paperback/ gebrocheerd: € 16,50; e-Boek (ePub): € 6,50
Dizze bondel mei kritysk en essayistysk wurk fan Wadman slút oan by Kritysk...

 

“It kritysk kerwei”
paperback/ gebrocheerd: € 19,95; e-Boek (ePub): € 7,00
Dizze bondel mei in kar fan Wadman út syn kritiken en skôgingen út de jierren...

 

“In bolle yn 'e reak”
paperback/ gebrocheerd: € 15,50; e-Boek (ePub): € 6,00
Plak fan hanneling: it Fryske greiddoarp Flokswert yn ’e jierren justjes foar,...

 

“De smearlappen”
paperback/ gebrocheerd: € 13,95; e-Boek (ePub): € 5,00
De smearlappen is de iepenhertige bycht fan in jonge frou, Deboara Eelkje Lyklama...

 

“Mei Abraham fûstkje”
paperback/ gebrocheerd: € 16,50; e-Boek (ePub): € 7,00
Anne Wadman skreau Mei Abraham fûstkje ta gelegenheid fan syn fyftichste jierdei....

 

“Kritysk konfoai”
paperback/ gebrocheerd: € 17,95; e-Boek (ePub): € 7,00
Yn 1951 bondele Wadman de kritiken en essays dy’t er oant dan yn it literêr...

 

 

Anne Wadman