de boeken van Ype Poortinga:

Ype Poortinga (1910-1985) wurke sûnt de oprjochting by de Fryske Akademy, as haad fan de wurdboekôfdieling en letter fan de ôfdieling taalkunde, literatuer en folksferhalen. Hy waard benammen bekend as samler fan folksferhalen, mar hy skreau ek romans. Yn 1950 krige er de Gysbert Japicxpriis foar syn histoaryske roman Elbrich. Hy publisearre ien dichtbondel, Sinneblink.
Contact met deze auteur

Van Ype Poortinga verscheen bij BoekenRoute:

“De ring fan it ljocht”
paperback/ gebrocheerd: € 32,95
De Fryske literatuer is ryk oan folksferhalen. Dat dy bewarre binne is te tankjen...

 

 

Ype Poortinga