de boeken van Ulbe van Houten:

Ulbe van Houten (1904-1974) wie syn libben lang skoalmaster yn Sint Anne. Hy hâlde fan It Bilt; syn jeugd lei yn Boksum. Hy is de skriuwer fan in beheind oeuvre. Yn 1955 krige er de Gysbert Japicxpriis foar syn twa dielen Hillige histoarje, in neifertelling fan de bibelferhalen foar jong en âld.
Contact met deze auteur

Van Ulbe van Houten verscheen bij BoekenRoute:

“De sûnde fan Haitze Holwerda”
paperback/ gebrocheerd: € 15,50; e-Boek (ePub): € 6,00
Dit boek spilet om 1900 hinne. Haitze Holwerda hat trije seizoensarbeiders...

 

“De rook fan it lân”
paperback/ gebrocheerd: € 16,50
Yn de ferhalebondel De rook fan it lân bringt Ulbe van Houten de lêzer werom...

 

 

Ulbe van Houten