de boeken van Nyckle J. Haisma:

Nyckle J. Haisma waard yn 1907 berne te Ie. Om’t er as skoalmaster yn Fryslân gjin fêst wurk krije koe, slagge er nei Medan op Sumatra. Hy kaam ien kear mei ferlof werom yn Fryslân en wie letter fan doel nei de oarloch foargoed werom te kommen. Safier kaam it net. Noch mar 35 jier âld ferstoar er yn 1943 oan diftery yn in Jappekamp. Yn 1948 krige er postúm de Gysbert Japicxpriis foar de novelle Simmer.
Contact met deze auteur

Van Nyckle J. Haisma verscheen bij BoekenRoute:

“Simmer”
paperback/ gebrocheerd: € 10,00; e-Boek (ePub): € 5,00
Foar Aent Obma, boeresoan en opgroeid op de famyljepleats oan it Dokkumer Djip,...

 

“Peke Donia, de koloniaal”
paperback/ gebrocheerd: € 21,95
Peke Donia, de koloniaal is it ferhaal fan in Fries om utens, dy’t langst hat...

 

 

Nyckle J. Haisma